Απόφαση 8221-07/12

Απόφαση 8221/Τ24/03/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του έργου Κατασκευή τοιχείου προστασίας στον προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου Μαύρης Λιμνιώνας Χώρας Σφακίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8221/Τ24/03/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του έργου Κατασκευή τοιχείου προστασίας στον προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου Μαύρης Λιμνιώνας Χώρας Σφακίων, (ΦΕΚ 1546/Β/2012), 08-05-2012.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), άρθρο δέκατο όγδοο Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

β. Το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) (άρθρο 14, παράγραφος 1) όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (άρθρο 44, παράγραφος 1, περίπτωση δ) Θέματα Λιμενικής Πολιτικής.

 

γ. Το προεδρικό διάταγμα 175/2002 (ΦΕΚ 158/Α/2002) (άρθρο 5, παράγραφος 2) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών.

 

δ. Το προεδρικό διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010), Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010), Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ...

 

ζ. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011), Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης ...

 

η. Την υπ' αριθμόν 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ 464/Β/2012), Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

θ. Την υπ' αριθμόν 316/2011 Απόφαση Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

 

ι. Το αριθμό πρωτοκόλλου 9590/09-04-2012 έγγραφο Περιφέρεια Κρήτης / Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

ι)α. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει

 

1. Τον ορισμό για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή τοιχείου προστασίας στον προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου Μαύρης Λιμνιώνας Χώρας Σφακίων προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ως Προϊσταμένης Αρχής τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

 

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 03-05-2012

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.