Απόφαση 8221/12

Απόφαση 8221/Τ10/05/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τα έργα Εξωτερική Περίφραξη Νέου Λιμένα Πατρών και Κατασκευή Πύλης Ελέγχου Πεζών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8221/Τ10/05/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τα έργα Εξωτερική Περίφραξη Νέου Λιμένα Πατρών και Κατασκευή Πύλης Ελέγχου Πεζών, (ΦΕΚ 763/Β/2012), 15-03-2012.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), άρθρο δέκατο όγδοο Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

β. Το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) (άρθρο 14, παράγραφος 1) όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (άρθρο 44, παράγραφος 1, περίπτωση δ) Θέματα Λιμενικής Πολιτικής.

 

γ. Το γεγονός ότι τα έργα μη Εθνικού επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Λιμενικών Ταμείων, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 14, παράγραφος 1 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003), άρθρο 44).

 

δ. Το προεδρικό διάταγμα 175/2002 (ΦΕΚ 158/Α/2002) (άρθρο 5, παράγραφος 2) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010), Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

ζ. Το προεδρικό διάταγμα 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010), Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ...

 

η. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011), Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης ...

 

θ. Η υπ' αριθμόν 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ 464/Β/2012) απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ι. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 899/13-02-2012 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένων Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ι)α. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

 

1. Τον ορισμό για την εκτέλεση των έργων Εξωτερική Περίφραξη Νέου Λιμένα Πατρών προϋπολογισμού 2.214.000 € συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Κατασκευή Πύλης Ελέγχου Πεζών προϋπολογισμού 430.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ως Προϊσταμένης Αρχής το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού Λιμένα Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία, Τεχνικό Συμβούλιο το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και όργανο που αποφασίζει επί αιτήσεων θεραπείας το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα για εκτέλεση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 06-03-2012

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.