Απόφαση 8221/14

Απόφαση 8221/Τ39/06/2014: Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση κρηπιδωμάτων χερσαίου χώρου ζώνης λιμένα Γυθείου νομού Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8221/Τ39/06/2014: Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση κρηπιδωμάτων χερσαίου χώρου ζώνης λιμένα Γυθείου νομού Λακωνίας, (ΦΕΚ 59/Β/2015), 16-01-2015.

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), άρθρο δέκατο όγδοο, Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

β. Το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) (άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (άρθρο 44 παράγραφος 1) Θέματα Λιμενικής Πολιτικής.

 

γ. νόμος 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

 

δ. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) (άρθρο 5), Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα 94/2012 (ΦΕΚ 149/A/2012) (άρθρο 1), Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) Αποστολή - Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

ζ. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) (άρθρο 62) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

 

η. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5221.1/14/2012/2012 (ΦΕΚ 3050/Β/2012) Απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

θ. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5111.01/54/2013/2013 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση περί Διορισμού του Χριστόπουλου Αθανάσιου του Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

 

Και αφού εξετάσαμε:

 

α. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 285/2014 έγγραφο Λιμενικού Ταμείου νομού Λακωνίας με συνημμένη την υπ' αριθμόν 47/2014 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής.

 

β. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8221/Τ39/65/14/2014 έγγραφό μας.

 

γ. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8562/2014 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση κρηπιδωμάτων χερσαίου χώρου ζώνης λιμένα Γυθείου νομού Λακωνίας, ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.

 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 23-12-2014

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.