Απόφαση 852/15

Απόφαση ΔΠ/ΧΣ/852/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΧΣ/852/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239, (ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/2015), 18-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Την με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/5319/2014 (ΦΕΚ 2596/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Το άρθρο 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

8. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

9. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

10. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 2703/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 έως και 33 του νόμου 4030/2011 σε συνδυασμό με το νόμο 4042/2012 και ειδικότερα τα άρθρα 49 και 62 αυτού, όπως ισχύει μετά τις υπ' αριθμούς 3915/2012 και 3964/2014 αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

 

12. Την υπ' αριθμόν Ι-4548/1989 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 674/Δ/1989) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αλεξανδρούπολης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 35/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με τα υπ' αριθμούς 883/2013, 287/2013, 1761/2013, 1036/2013, 3700/2013 και 652/2014 έγγραφά της.

 

14. Την από 20-07-2012 αίτηση του Κακαλή Δημήτριου προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 επί της οδού Κικόνων και του πεζοδρόμου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 650/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

16. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

17. Τις με ημερομηνίες 03-01-2013 και 27-08-2013 Βεβαιώσεις Δημάρχου Αλεξανδρούπολης ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

18. Το τοπογραφικό διάγραμμα της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αποστολίδου Κατερίνας, σε κλίμακα 1:250, με ημερομηνία Ιούνιος 2013 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 650/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

19. Την με ημερομηνία 03-01-2013 Βεβαίωση Δημάρχου Αλεξανδρούπολης ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο, ούτε ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια βάσει του ισχύοντος σχεδίου.

 

20. Τη με ημερομηνία 02-03-2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΠΧΣ/1498/2014) προσφυγή των Κεπεσίδη Μιχαήλ, Κεπεσίδη Προδρόμου, Μαυρομάτη Δημοσθένη, Σταφυλά Παναγιώτη (άνευ υπογραφής) και Κεπεσίδη Ιορδάνη, κατοίκων Αλεξανδρούπολης, με την οποία αιτούνται την μη έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 239 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

21. Την από 30-04-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την οποία εισηγήθηκε α) τη μερική έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά στη μεταφορά των ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο 239 επί της οδού Κικόνων στη θέση που ορίζεται από το σχέδιο του 1978 με αποτέλεσμα η οδός Κικόνων να αποκτάει πλάτος 9 m και β) την απόρριψη μέρους της τροποποίησης και συγκεκριμένα τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου από 4 m σε 3 m μεταφέροντας την δυτική ρυμοτομική κατά 1 m.

 

22. Τη με αριθμό πράξης 44/05-06-2014 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

 

23. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΧΣ/3642/2014 διαβίβαση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προς την Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της.

 

24. Την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας από το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

 

25. Το υπ' αριθμόν 673/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης με το οποίο αποστάλθηκαν στην Υπηρεσία μας τα διαγράμματα της πρότασης τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 σε συμμόρφωση της 44 πράξης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Έβρου και της ανάλογης εισήγησης της Υπηρεσίας μας.

 

26. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Α) Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και

 

Β) Με την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 650/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης:

 

Εξυπηρετείται ιδιωτικό συμφέρον, καθώς ο επισπεύδον είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου 1, του οποίου ο εγκεκριμένος εν έτη 1989 πεζόδρομος πλάτους 4 m ρυμοτομεί την οικοδομή.
Η μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου κατά 1 m δεν υπαγορεύεται από γνήσια πολεοδομικά κριτήρια, δυσχεραίνει τις πολεοδομικές συνθήκες της πόλης, καθώς και την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λ.π. Είναι αντίθετη προς την εγκύκλιο 55/1988 καθώς και με τις οριζόμενες προδιαγραφές για πεζοδρόμους στην υπ' αριθμόν 52907/2009 απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι δε αδιάφορο το γεγονός ότι ο πεζόδρομος αυτός σήμερα δεν έχει ακόμα διανοιχτεί με το εγκεκριμένο πλάτος του.
Η μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο 239 επί της οδού Κικόνων στη θέση που ορίζεται από το σχέδιο του 1978, μπορεί μεν να εξυπηρετεί ιδιωτικό συμφέρον (ταύτιση ρυμοτομικής γραμμής με τις υφιστάμενες περιφράξεις των ιδιοκτησιών 1, 3 και 4 και αποφυγή προσκύρωσης εδαφικής λωρίδας για να είναι οικοδομήσιμα), αλλά βελτιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες επί της οδού Κικόνων στο οικοδομικό τετράγωνο 239 αφενός γιατί αυξάνεται το πλάτος της οδού από 8 m σε 9 m στη στροφή αυτής και επί της διασταυρώσεώς της με κάθετη οδό, αφετέρου η ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου 239 ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη του οικοδομικού τετραγώνου 240.

 

Γ) Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμόν Πράξης 44/2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, το Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα:

 

Τη μερική έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 που αφορά στη μεταφορά των ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο 239 επί της οδού Κικόνων στη θέση που ορίζεται από το σχέδιο του 1978 με αποτέλεσμα η οδός Κικόνων να αποκτάει πλάτος 9 m.
Την απόρριψη μέρους της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 και συγκεκριμένα τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου από 4 m σε 3 m μεταφέροντας την δυτική ρυμοτομική κατά 1 m, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 που αφορά στη μεταφορά των ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο 239 επί της οδού Κικόνων στη θέση που ορίζεται από το σχέδιο του 1978 με αποτέλεσμα η οδός Κικόνων να αποκτάει πλάτος 9 m, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:250 της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αποστολίδου Κατερίνας, σε κλίμακα 1:250, με ημερομηνία Ιούνιος 2013, το οποίο συντάχθηκε συμμορφούμενο με την υπ' αριθμόν 44 πράξη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Έβρου, θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Απορρίπτεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 239 και συγκεκριμένα η μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου από 4 m σε 3 m μεταφέροντας την δυτική ρυμοτομική κατά 1 m.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.852.15

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 06-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.