Απόφαση 8640/16

Απόφαση 8640/2016: Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8640/2016: Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/2016), 08-04-2016.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α και 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Το υπ' αριθμόν 135177/2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2255/2013 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

10. Το υπ' αριθμόν 137974/5558/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 191400/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 213163/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

13. Το υπ' αριθμόν Φ24/4973/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/4222/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 76/17-12-2013 έγγραφο της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

16. Το υπ' αριθμόν Φ/Α.4/8/12540/949/20-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

17. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν.

 

18. Τις 435/2013 και 71/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης καθώς και την 91/2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας.

 

19. Τις 1/15 συνεδρία/21-10-2013, 1/4 συνεδρία/05-03-2014, 4/6 συνεδρία/03-04-2014 και 1/7 συνεδρία/30-04-2014 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (νομού Αττικής) το οποίο εγκρίθηκε με την 56294/2362/1986 (ΦΕΚ 1003/Δ/1986) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποιήθηκε με την 96418/6397/1991 (ΦΕΚ 857/Δ/1991) όμοια απόφαση, όπως τα όρια του προσδιορίζονται στον χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:10.000 για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

 

Β. Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

1. Την πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Βάρης για πληθυσμιακό μέγεθος 33.000 κατοίκων περίπου στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές, με τη δημιουργία 7 Πολεοδομικών Ενοτήτων (ΠΕ) με επιμέρους υποενότητες, με μέση πυκνότητα, μέσο συντελεστή δόμησης και χρήσεις γης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1 και τον χάρτη Π.1.

 

Πίνακας 1: Καθορισμός νέων Πολεοδομικών Ενοτήτων

Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Πολεοδομική Ενότητα 1

Πολεοδομική Ενότητα 1

Πολεοδομική Ενότητα 2

Πολεοδομική Ενότητα 2

Πολεοδομική Ενότητα 3

Πολεοδομική Ενότητα 3

Πολεοδομική Ενότητα 4

Πολεοδομική Ενότητα 4

Πολεοδομική Ενότητα 5

Πολεοδομική Ενότητα 5


Πολεοδομική Ενότητα 6 (Νέα)


Πολεοδομική Ενότητα 7

 

2. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης ανά Πολεοδομική Ενότητα και τον καθορισμό μέσου συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη Π.1. ως ακολούθως:

 

α. Πολεοδομική Ενότητα 1

 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 1, που περιλαμβάνει το εγκεκριμένο σχέδιο της Βάρκιζας και συμπίπτει με τα όρια του προηγούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πλην μιας μικρής επέκτασης δυτικά και βόρεια, καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Στις μη δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις των υποενοτήτων 1.1 και 1.2 καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Κατά μήκος τμημάτων οδών και σε δύο οικοδομικά τετράγωνα της Πολεοδομικής Ενότητας 1 καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Σε τρία οικοδομικά τετράγωνα επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου και της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου καθορίζεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης - αναψυχής, τα πρατήρια βενζίνης, τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, τα εκθεσιακά κέντρα και τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

Προτείνεται η μετατροπή των τμημάτων των οδών Αθηνάς και Αχιλλέως σε χρήση γης αμιγούς κατοικίας.

 

Στην περιοχή επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 1 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.3.

 

Στις υποενότητες 1.1 και 1.2 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.2.

 

β. Πολεοδομική Ενότητα 2

 

Η Πολεοδομική Ενότητα 2 περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του παλαιού οικισμού Βάρης και των περιοχών Σ.Ε.Ο. και Αλώνι, τα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του συγκροτήματος των σχολικών κτιρίων και του αθλητικού κέντρου, καθώς και τις υποενότητες επέκτασης 2.1 και 2.2 του αναθεωρούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 2 καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος με εξαίρεση πρατήρια βενζίνης.

 

Στον κεντρικό τομέα του οικισμού της Βάρης καθορίζεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης αναψυχής, τα πρατήρια βενζίνης, τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, τα εκθεσιακά κέντρα και τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

Στις υποενότητες 2.1 και 2.2 καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Στην περιοχή επέκτασης που εμπίπτει στην Πολεοδομική Ενότητα 2 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

γ. Πολεοδομική Ενότητα 3

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 3 συμπίπτει με τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας 3 του αναθεωρούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και περιλαμβάνει τα ρυμοτομικά σχέδια του παλαιού οικισμού των Βλάχικων και του Διλόφου, καθώς και της υποενότητες επέκτασης 3.1, 3.2.1, 3.2.2 και 3.3. Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 3 καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Στις υποενότητες 3.2.1 και 3.3 καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης, στις δε υποενότητες 3.1 και 3.2.2 καθορίζεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Στις υποενότητες 3.1, 3.2.2 και 3.3 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.3, στην δε υποενότητα 3.2.1 ορίζεται σε 0.6.

 

δ. Πολεοδομική Ενότητα 4

 

Η Πολεοδομική Ενότητα 4 περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 4 του αναθεωρούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του Ασυρμάτου, της Λαθούριζας, του Τριγώνου και του Υπολοίπου Ασυρμάτου.

 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 4 καθορίζεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ως προεδρικού διατάγματος. Εκατέρωθεν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου και σε τμήματα της περιοχής Ασυρμάτου, καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Στην περιοχή επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 4 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.3.

 

ε. Πολεοδομική Ενότητα 5

 

Η Πολεοδομική Ενότητα 5 συμπίπτει με τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας 5 του αναθεωρούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και περιλαμβάνει και το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Μηλαδέζας.

 

Στο σύνολο της Πολεοδομικής Ενότητας 5 καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ως προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Στην περιοχή επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 5.1 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.6.

 

στ. Πολεοδομική Ενότητα 6

 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 6 καθορίζεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 6 καθορίζεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης αναψυχής, τα πρατήρια βενζίνης, τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, τα εκθεσιακά κέντρα και τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

Στο πολεοδομικό κέντρο θεσμοθετείται η ανάπτυξη της Διοίκησης του Δήμου όπως η ανέγερση νέου Δημαρχείου ικανού να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, καθώς και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

ζ. Πολεοδομική Ενότητα 7

 

Η Πολεοδομική Ενότητα 7 περιλαμβάνει την περιοχή Κόρμπι, η οποία έχει καθορισθεί από την Ζώνη Οικιστική Ελέγχου Αττικής, ως περιοχή παραθεριστικής κατοικίας.

 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 7 καθορίζεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Στις δύο κεντροβαρικές θέσεις αυτής καθορίζονται και περιοχές γενικής κατοικίας και τοπικού κέντρου, σύμφωνα με το από 30-12-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 132/Δ/1989).

 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.3.

 

Τα πρατήρια βενζίνης επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου.

 

η. Οι καθοριζόμενες με τις παραπάνω διατάξεις χρήσεις γης εμφαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο χάρτη Π.1. σε κλίμακα 1: 10.000.

 

3. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, όπως φαίνεται στον πίνακα κοινωνικού εξοπλισμού που συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

4. Τη διατήρηση των ρυθμίσεων του αναθεωρούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Δημοτική Ενότητα Βάρης) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

 

5. Για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον εξωοικιστικό χώρο (εκτός πολεοδομικών ενοτήτων) διατηρούνται και κατισχύουν των οριζομένων με την παρούσα όλες οι ρυθμίσεις (όροι και περιορισμοί δόμησης) που επιβάλλονται με τα ακόλουθα προεδρικά διατάγματα:

 

α. Το από 14-06-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 187/Δ/2011) Καθορισμός ζωνών και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδί - Ιλισίων, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

β. Το από 20-02-2003 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 199/Δ/2003) περί καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

 

γ. Το από 01-03-2004 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 254/Δ/2004) περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας.

 

Στο τμήμα αυτής που εμπίπτει στην Δημοτική Ενότητα Βάρης έχουν χωροθετηθεί χρήσεις γης και μέτρα προστασίας της φύσης και αποκατάστασης του τοπίου, ελεύθερες ή οργανωμένες ακτές κολύμβησης, περιαστικού πρασίνου, νοσηλευτικού κτιρίου κ.α.

 

δ. Το από 15-01-2003 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 51/Δ/2003) περί χαρακτηρισμού της Λίμνης Βουλιαγμένης ως διατηρητέο μνημείο της φύσης, με τις επιμέρους ρυθμίσεις του ανά ζώνες και χρήσεις.

 

6. Δημιουργούνται Νέες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ως εξής:

 

α. ΠΕΠ 1. Αυτή περιλαμβάνει το Λόφο Λαθούριζας, όπου αποκαλύφθηκε πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, και ευρύτερη περιοχή του κτήματος Κανελλοπούλου και του Ιδρύματος Φλέμιγκ.

 

Μέχρι την οριστικοποίηση των όρων προστασίας της περιοχής αυτής στα πλαίσια του νόμου 3937/2011, καθόσον ανήκει στις προστατευόμενες με τον νόμο αυτόν περιοχές, καθώς και την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στη περιοχή αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

Στις μη δασικές και μη αναδασωτέες εκτάσεις καθώς και στους μη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπονται:
oΠολιτιστικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες ή μικρά περίπτερα)
oΕγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων μη εντατικού χαρακτήρα
oΚατοικία συνολικής επιφάνειας μέχρι 220 m2, με μέγιστο ύψος 5.5 m.
Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα και κατά παρέκκλιση τα τέσσερα στρέμματα για την αρτιότητα, εφόσον έχει συντελεστεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979) ΖΟΕ Αττικής.
Στις περιοχές της ΠΕΠ 1 απαγορεύεται η λατόμευση και η εξόρυξη οικοδομικών υλικών που θίγουν το ανάγλυφο.
Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

β. ΠΕΠ 2. Η περιοχή αυτή βρίσκεται δυτικά της Βάρκιζας, μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Βορεάδων και προτείνεται ως περιοχή προστασίας και περιαστικού πρασίνου.

 

Στις μη δασικές και μη αναδασωτέες εκτάσεις και στους μη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕΠ 2 επιτρέπονται μόνο τα υπαίθρια καθιστικά καθώς και ένα αναψυκτήριο μέχρι 100 m2

 

Στην ΠΕΠ 2 απαγορεύεται η λατόμευση και εξόρυξη οικοδομικών υλικών που θίγουν τα ανάγλυφα.

 

γ. ΠΕΠ 3. Αυτή η περιοχή αφορά τα ρέματα της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.

 

Προτείνεται η οριοθέτηση του ρέματος Κόρμπι με την επιβολή ζωνών προστασίας για την ανάπτυξη πρασίνου και την εγκατάσταση ελαφριού αστικού εξοπλισμού.

 

Για τις εντός σχεδίου περιοχές προτείνεται η αποκατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, της κοίτης και φύτευση με στόχο τη δημιουργία ζώνης πρασίνου. Ζώνες πρασίνου σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους αναψυχής και αθλητισμού εντάσσονται σε ένα ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο θα συνδέεται με περιοχές προστασίας, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.

 

Ειδικότερα για το ρέμα Μηλαδέζας απαιτείται μελέτη οριοθέτησης.

 

7. Δημιουργείται Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) ως κατωτέρω:

 

ΠΕΠΔ 1. Περιοχή γεωργοφυσικού χώρου.

 

Στις μη δασικές και μη αναδασωτέες εκτάσεις της ΠΕΠΔ 1 καθώς και στους μη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους αυτής, επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων μη εντατικού χαρακτήρα.

 

8. Υιοθετούνται και παραμένουν ως έχουν οι κατωτέρω ειδικές χρήσεις γης, που εξακολουθούν να διέπονται από ίδιον νομικό καθεστώς:

 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Παιδικό Χωριό SOS.
Ίδρυμα Φλέμιγκ
Σχολή Ελλήνων Οδηγών (ΕΣΟ)
Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού

 

Επιπλέον προτείνεται η σταδιακή μετεγκατάσταση του νεκροταφείου Βάρης σε περιοχή εκτός του κεντρικού αστικού ιστού, και πιο συγκεκριμένα προτείνεται η διερεύνηση θέσης του νέου νεκροταφείου εντός της Ζώνης Α', όπως αυτή έχει καθορισθεί με τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Μεσογείων. Ο χώρος του υφιστάμενου νεκροταφείου προτείνεται να αποκατασταθεί, παραμένοντας κοινόχρηστος, με τη δημιουργία μνημείου και την παράλληλη ανάδειξη του βυζαντινού ναού των Αγίων Πάντων.

 

Επίσης προτείνεται η χωροθέτηση Πράσινου Σημείου μετά από διερεύνηση κατάλληλης θέσης.

 

9. Δίκτυα Μεταφορών

 

Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στον χάρτη Π1, ως εξής:

 

Πρωτεύουσες αρτηρίες: η Λεωφόρος Σουνίου και η Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου.

 

Δευτερεύουσα αρτηρία: η Βασιλέως Κωνσταντίνου.

 

Η υποβάθμιση σε συλλεκτήρια οδό της προτεινόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (έτος 1986) χάραξης του οδικού άξονα, που συνδέει την Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου με την παραλιακή Λεωφόρο Σουνίου, επειδή κρίνεται ότι οι υφιστάμενες οδικές αρτηρίες εξυπηρετούν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων της περιοχής.

 

Η αναβάθμιση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και δημιουργία νέου, με στόχο τη φιλικότητα προς τους χρήστες, οδηγούς και πεζούς, και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών χρήσης τους.

 

10. Προτείνεται η προώθηση μελέτης καθορισμού διευρυμένης ζώνης και όρων ανάπλασης στις ΠΕ 2 και ΠΕ 3 που θα περιλαμβάνει τις περιοχές των παλαιών ιστορικών κεντρικών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.

 

11. Μεταβατικές διατάξεις

 

α. Ισχύουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει.

 

β. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου μέρους του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως ισχύει.

 

Οι νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) όπως ισχύει.

 

Γ. Αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση του χάρτη Π.1 καθώς και του πίνακα κοινωνικού εξοπλισμού, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 8640/2016 πράξη του, συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.8640.16

 

Αθήνα, 23-02-2016

 

Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.