Απόφαση 877/15

Απόφαση 877/2015: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή Γιάννουλης Λάρισας, εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 877/2015: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή Γιάννουλης Λάρισας, εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, (ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/2015), 21-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Την παράγραφο 2)δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως ισχύει σήμερα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 6/2006 (αριθμός 18894/2006) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1094/51868/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/2013) με την οποία εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.

 

9. Το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του οικισμού Μελίνα Μερκούρη το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμό 1034/1992 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 290/Δ/1992).

 

10. Το Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Γιάννουλης το οποίο εγκρίθηκε με το από 19-09-1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1164/Δ/1996).

 

11. Την υπ' αριθμόν 302/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων στην οποία γνωμοδότησε ομόφωνα σχετικά με τα ακόλουθα:

 

Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε έκταση 2036,42 m2, σε χώρο ιδιοκτησίας Ενορίας του Ιερού ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Γιάννουλης με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού, όπως αυτός ορίζεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:200 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμηση αυτού.
Δημιουργία ενός Οικοδομικού Τετραγώνου το οποίο ορίζεται περιμετρικά με πράσινη ρυμοτομική γραμμή.
Στο εσωτερικό της ρυμοτομικής γραμμής ορίζονται χώροι προς δόμηση με κόκκινες οικοδομικές γραμμές οι οποίες στην περίπτωση των Χώρων Εκκλησιών ορίζουν το περίγραμμα των κτιρίων, σύμφωνα με το συνημμένο ρυμοτομικό διάγραμμα.
Η χρήση γης Θρησκευτικοί Χώροι του άρθρου 1, ενότητα Β' παράγραφος 13 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), με βοηθητικό χώρο εκτός του περιγράμματος του κυρίως κτιρίου σταθερή εξέδρα μετά στεγάστρου, το περίγραμμα της οποίας καθορίζεται στο ρυμοτομικό διάγραμμα με κυκλική Οικοδομική Γραμμή.

 

12. Ότι επί της πιο πάνω (11) απόφασης, υποβλήθηκε η υπ' αριθμόν 5854/2014 ένσταση του Χρήστου Κουτάκου, εξουσιοδοτημένου Μηχανικού για λογαριασμό της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Γιάννουλης με συνημμένη την τεχνική έκθεση του Αρχιτέκτονα μηχανικού Πάντζιου Δημήτριου Μελετητή της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Γιάννουλης, με την οποία προτείνονται οι κάτωθι όροι δόμησης:

 

Συντελεστής δόμησης: 1.2
Ποσοστό κάλυψης: 40%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 25 m.
Μέγιστος συντελεστής όγκου: 6.6
Λοιποί όροι δόμησης κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Με την υπ' αριθμόν 424/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία και έκανε δεκτή την πιο πάνω ένσταση.

 

13. Ότι η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το υπ' αριθμόν 102/2013 πρακτικό της, συμφωνεί με τη Σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου με χρήση γης Θρησκευτικοί Χώροι και σκοπό την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 3979/20013 έγγραφο της ΙΕ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με το οποίο γνωστοποιεί ότι η προς ρυμοτόμηση έκταση δεν βρίσκεται εντός γνωστού αρχαιολογικού χώρου αρμοδιότητας της.

 

15. Το υπ' αριθμόν 4671/2013 έγγραφο της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το οποίο γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με τη Σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου με χρήση γης Θρησκευτικοί Χώροι και σκοπό την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

16. Το υπ' αριθμόν 2455/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας με το οποίο γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση με τη Σύνταξη του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου με χρήση γης Θρησκευτικοί Χώροι και σκοπό την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

17. Ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων με τα υπ' αριθμούς 12331/2013 και 12332/2013 έγγραφά της, βεβαιώνει τα εξής:

 

ο δρόμος που εφάπτεται στην βορειοδυτική πλευρά της προς ρυμοτόμηση έκτασης εντάχθηκε στο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο που συντάχθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με σκοπό την ανέγερση εργατικών κατοικιών και είναι κοινόχρηστος,
η προς ρυμοτόμηση έκταση βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την προς ρυμοτόμηση έκταση προωθείται ανέγερση Ιερού Ναού η ένταξη της οποίας στο σχέδιο θα γίνει με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.
δεν υφίσταται κοιμητήριο σε απόσταση μικρότερη των 250 m από τα όρια της προς ρυμοτόμηση έκτασης, ούτε υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία ίδρυσης νέου.

 

18. Ότι το Τμήμα Υδρολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το υπ' αριθμόν 8350/2013 έγγραφό του, βεβαιώνει ότι η προς ρυμοτόμηση έκταση δεν γειτνιάζει ούτε διαρρέεται από ρέμα.

 

19. Ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) με το υπ' αριθμόν ΠΤΚΕ/Φ.280.1/496/2013 έγγραφο του, γνωστοποιεί ότι στην προς ρυμοτόμηση έκταση δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω διελεύσεως υφιστάμενων εναέριων Γραμμών Μεταφοράς της αρμοδιότητάς του.

 

20. Ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων, με το υπ' αριθμόν 130614/2013 έγγραφό της, βεβαιώνει ότι δύναται να διαχειριστεί τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα του Ιερού Ναού με τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση τους από το εγκεκριμένο φορέα στον αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Λάρισας.

 

21. Το με αριθμό 6823/2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ με το οποίο βεβαιώνει ότι δύναται να εξυπηρετήσει με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης την προς ρυμοτόμηση έκταση με προτεινόμενη χρήση Θρησκευτικοί Χώροι.

 

22. Την από 07-04-2014 Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε έκταση ιδιοκτησίας της ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Γιάννουλης του Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χρήστου Κουτάκου.

 

23. Ότι το Σχέδιο του Τοπικού Ρυμοτομικού έχει υποβληθεί σε διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και σχετικά έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 749/40101/2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.

 

24. Το γεγονός ότι έχει συνταχθεί Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η οποία με το υπ' αριθμόν 3520/219400/2014 σχετικό έγγραφο ενημερώνει τον μελετητή ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, και θα εγκριθεί μαζί με την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

25. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Λάρισας (πρακτικό συνεδρίασης 83/11/2014).

 

26. Από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

 

27. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

28. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

29. Το υπ' αριθμόν Δ/12442/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Παραγωγής του Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠΕΣΔΑ.(αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Θεσσαλίας 8771/49016/2015).

 

Επειδή

 

1. Η προτεινόμενη προς χωροθέτηση χρήση είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/2013), στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι για την περιοχή όπου εμπίπτει η έκταση του αιτήματος προτείνεται η ανάπτυξη χρήσεων Ιερού Ναού η οποία θα γίνει με την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (άρθρο 2).

 

2. Η προς ρυμοτόμηση έκταση εφάπτεται στην βορειοδυτική πλευρά της με οδό, η οποία εντάχθηκε στο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο που συντάχθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και εγκρίθηκε με σκοπό την ανέγερση εργατικών κατοικιών, και είναι κοινόχρηστος.

 

3. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι δεν έχουν αντίρρηση για την έγκριση της μελέτης.

 

4. Έχει συνταχθεί Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου και έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία σχετική απόφαση απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (υπ' αριθμόν 749/40101/2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).

 

5. Έχει συνταχθεί Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία η οποία με σχετικό έγγραφο ενημερώνει ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, και θα εγκριθεί μαζί με την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (υπ' αριθμόν 3520/219400/2014 Έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).

 

6. Ο προτεινόμενος προς καθορισμό χώρος είναι αναγκαίος για την ανέγερση Ιερού Ναού με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του οικισμού Μελίνα Μερκούρη. Ο οικισμός έχει ανοικοδομηθεί με έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου και δεν υπάρχει χώρος χαρακτηρισμένος για την ανέγερση Ιερού Ναού.

 

7. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης απορρέουν από σχετική αρχιτεκτονική προμελέτη που έχει συνταχθεί για την ανέγερση του Ιερού Ναού, και από την από 01-12-2014 αιτιολογική έκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Δημήτριου Πάντζιου, για την ένταξη του κτιρίου στο πολεοδομικό σύνολο, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού, με βοηθητικό χώρο, εκτός του περιγράμματος του Ιερού Ναού σταθερή εξέδρα μετά στεγάστρου το περίγραμμα της οποίας καθορίζεται στο ρυμοτομικό διάγραμμα με κυκλική Οικοδομική Γραμμή, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε έκταση όπως αυτή φαίνεται περικλεισμένη με πράσινη Ρυμοτομική Γραμμή, στο διάγραμμα ρυμοτομίας του Χρήστου Κουτάκου Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μελετητή κατηγορίας μελετών 02 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές) τάξης Β' και Αριθμό Μητρώου 18354.

 

2. Τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης του παραπάνω καθοριζόμενου χώρου ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 1.2
Ποσοστό κάλυψης: 40%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 25 m.
Μέγιστος συντελεστής όγκου: 6.6.
Λοιποί όροι δόμησης κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.877.15

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 30-03-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.