Απόφαση 91540/15

Απόφαση 91540/2015: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 351 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων (ΦΕΚ 335/Α/1946), Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 91540/2015: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 351 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων (ΦΕΚ 335/Α/1946), Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2015), 17-08-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3889/2010 και το νόμο 3905/2010.

 

2. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

3. Τη με αριθμό 118387/2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 2667/Β/2014) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

7. Το άρθρο 10 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού Σχεδιασμού του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και τη με αριθμό 18894/2006 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Τις με αριθμούς 1/1961, 8/1975, 43/1980 Εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα άρθρα 31, 32 του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 5147/2012, 1770/2013, 1771/2013, αιτήσεις των Μπολιεράκη Ρωξάνης, Κωστούλα Μαρίας Μυρσίνη, Μπολιεράκη Μαρίας.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6459/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων, με το οποίο μας διαβιβάζει το φάκελο της τροποποίησης.

 

11. Το από [ΒΔ] 16-10-1946 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 335/Α/1946) έγκρισης του Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Χανίων.

 

12. Τη με ημερομηνία 27-02-2013 Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.

 

13. Τη με αριθμό 709/2014 (αριθμός πρακτικού 27) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με θέμα Τροποποίηση Εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 351 - τομέας IV Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

14. Τη με ημερομηνία 20-09-2013 Ανακοίνωση ειδοποίησης ενδιαφερομένων (της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων).

 

15. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Χανιώτικα Νέα της 12-05-2014 και 13-05-2014 και Αγώνας της Κρήτης της 06-05-2014 και 07-05-2014.

 

16. Το με ημερομηνία 6/2012 τοπογραφικό διάγραμμα με φωτογραφίες σε κλίμακα 1:200 και την τεχνική έκθεση της Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Μαραγκουδάκη.

 

17. Τη με ημερομηνία 30-05-2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για τη μη υποβολή ενστάσεων.

 

18. Τη με ημερομηνία 30-05-2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για το ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν καθίσταται μη άρτια οικόπεδα ούτε θίγονται κτίρια, που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και σύμφωνα προς το σχέδιο που ισχύει σήμερα.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4402/2015 αίτηση της Ρωξάνης Μπολιεράκη με την οποία υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5720/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο αποστέλλει την εισήγηση της τροποποίησης στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48/2-6-15 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

22. Το από 15-05-2015 πρακτικό 2ο/2015 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 59/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με το οποίο επιστρέφουν το φάκελο τροποποίησης μαζί με απόσπασμα του πρακτικού του.

 

Και επειδή:

 

1. Δεν επιφέρει μείωση κοινοχρήστου χώρου αλλά αύξηση.

 

2. Βελτιώνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

3. Αποσκοπεί σε κοινή ανάγκη και ωφέλεια.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με το από 15-05-2015 πρακτικό 2ο/2015 (θέμα 1ο) αποφασίζει και εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ομόφωνα, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση, που κατατέθηκε με τις αιτήσεις των Μπολιεράκη Ρωξάνης, Κωστούλα Μαρίας Μυρσίνη, Μπολιεράκη Μαρίας (σχετικό 9), του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων (ΦΕΚ 335/Α/1946), σύμφωνα με το με ημερομηνία 6/2012 τοπογραφικό διάγραμμα με φωτογραφίες σε κλίμακα 1:200 και την τεχνική έκθεση της Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Μαραγκουδάκη και αφορά:

 

Τη μερική μετατόπιση προς τα νότια της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής στη βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 351, όπως αυτή σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που συντάχθηκε από την πολιτικό μηχανικό Ειρήνη Μαραγκουδάκη που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και επιπλέον την κατάργηση της πρασιάς έμπροσθεν της βόρειας πλευράς της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία του οικοδομικού τετραγώνου 351, με ΚΑΕΚ 501504604003.

 

Κατά της παρούσης επιτρέπονται προσφυγές στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εντός δεκαπέντε ημερών (15 ημερών) από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερομένους ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, για παράβαση Νόμων και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

a.91540.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 23-07-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.