Απόφαση 92066/16

Απόφαση 92066/2016: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 92066/2016: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 4343/Β/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 3, 174 παράγραφος ζ, 241 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

δ) του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α) Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3. Τις υπ' αριθμόν 49947/2015 και 92010/2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με τις οποίες εγκρίθηκαν η υπ' αριθμόν 130/2014 και 185/2016 αποφάσεις αντίστοιχα, του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που αφορούν στην Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

4. Το υπ' αριθμόν 42158/4758/08-04-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη συνημμένη σ' αυτό με αριθμό 64/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

5. Το υπ' αριθμόν 31355/28-04-2016 έγγραφό μας.

 

6.Τις υπ' αριθμόν 289/23-03-2016 και 8/27-03-2016 γνώμες των Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.

 

7. Τα υπ' αριθμόν 53616/5781/04-07-2016 και 88819/9247/18-07-2016 έγγραφα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1/2016 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 161298/16296/22-12-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη συνημμένη σ' αυτό με αριθμό 300/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του νόμου 4337/2015, με τον οποίο τροποποιήθηκαν άρθρα του νόμου [Ν] 4270/2014 που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 7/2016 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 340/19-12-2016 και 31/19-12-2016 γνώμες των Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τις υπ' αριθμόν 64/2016 και 300/216 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση των άρθρων 3 (Ενότητα Α), 4, 7, 8, 31 παράγραφος 3 εδάφιο α, 32 παράγραφος 3 εδάφιο α, 33 παράγραφος 3 εδάφιο β, 34 παράγραφος 3 εδάφιο β, 40 παράγραφος 1 εδάφιο η, 51 (Ενότητα Α, Ενότητα Δ, παράγραφος 1 εδάφιο γ, παράγραφος 2 εδάφιο γ, παράγραφος 3 εδάφιο β, παράγραφος 4 εδάφιο β) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτός είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α) και τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμόν 49947/2015 (ΦΕΚ 1666/Β/2015) και 92010/2015 (ΦΕΚ 3005/Β/2015) αποφάσεις μας, ως εξής:

 

{Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 3: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Α. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (Σύρος)

 

1. Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Προσωπικού

β. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

γ. Τμήμα Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών

δ. Τμήμα Γραμματείας

ε. Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Άνδρου, θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου

στ. Γραφείο Εκλογών

 

2. Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Προσωπικού

β. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

γ. Τμήμα Γραμματείας

δ. Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου και Κω.

ε. Γραφείο Εκλογών

 

3. Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

 

4. Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

 

5. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

β. Τμήμα Διαφάνειας

γ. Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

δ. Γραφεία Πληροφορικής Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου

 

6. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

β. Τμήμα Διαφάνειας

γ. Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

δ. Γραφεία Πληροφορικής Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου και Κω.

 

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείρισης της Περιφέρειας κατά το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Προΐσταται των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και δύναται να εξουσιοδοτεί τα υφιστάμενα αυτής όργανα για την υπογραφή πράξεων αρμοδιότητάς του.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

β. Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

γ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

ε. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

στ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

Άρθρο 7: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων, ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων καθώς και την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης.

 

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας.

δ. Τμήμα Προμηθειών.

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων στις υπαγόμενες σε αυτήν οργανικές μονάδες ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Π/Υ, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.
Την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.
Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Π/Υ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων για δαπάνες που αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.
Τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του μητρώου αυτών.
Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των δαπανών δημοσίων υπολόγων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διενέργεια πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων.

 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενο του αρχεία και βιβλία.

 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Το τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

 

ε. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις, των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας, την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού και την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

 

Άρθρο 8: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων καθώς και την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας των Περιφέρειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Τμήμα Οικονομικής, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης.

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας.

δ. Τμήμα Προμηθειών.

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου στις υπαγόμενες σε αυτήν οργανικές μονάδες ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Π/Υ, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.
Την αποτελεσματική διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.
Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Π/Υ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων για δαπάνες που αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.
Τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του μητρώου αυτών.
Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των δαπανών δημοσίων υπολόγων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τη διενέργεια πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων.

 

γ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοση τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενο του αρχεία και βιβλία.

 

δ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου. Το τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ε. Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως, για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού και την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.}

 

Το άρθρο 51 του Οργανισμού - Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και συγκεκριμένα η ενότητα Α. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

1. Στις Διευθύνσεις Διοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α. Στα Τμήματα Προσωπικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

β. Στα Τμήματα Συλλογικών Οργάνων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

γ. Στο Τμήμα Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

δ. Στα Τμήματα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ε. Στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

στ. Στα Γραφεία Εκλογών προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

2. Στις Διευθύνσεις Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

α. Στα Τμήματα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

β. Στα Τμήματα Προσόδων και Περιουσίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

γ. Στα Τμήματα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

δ. Στα Τμήματα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ε. Στα Τμήματα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

3. Στις Διευθύνσεις Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Στα Τμήματα και στα Γραφεία των Διευθύνσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

Στο άρθρο 51, ενότητα Δ, παράγραφος 1, το εδάφιο γ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στο Τμήμα Επαγγέλματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

Στο άρθρο 51, ενότητα Δ, παράγραφος 2, το εδάφιο γ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στο Τμήμα Επαγγέλματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

Στο άρθρο 51, ενότητα Δ, παράγραφος 3, το εδάφιο β αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων.}

 

Στο άρθρο 51, ενότητα Δ, παράγραφος 4, το εδάφιο β αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων.}

 

Η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων απαλείφεται από τις αρμοδιότητες των άρθρων 31 και 32 παράγραφος 3 εδάφιο α και προστίθεται στις αρμοδιότητες που αναγράφονται στα άρθρα 33 και 34 παράγραφος 3 εδάφιο β.
Στο άρθρο 40 παράγραφος 1 το εδάφιο η, επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{η. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).}

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2016.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 27-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.