Απόφαση 9356/17

Απόφαση 9356/ΠΕ/2017: Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού Δήμου Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47, στην πόλη της Νάουσας του Δήμου Νάουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9356/ΠΕ/2017: Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού Δήμου Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47, στην πόλη της Νάουσας του Δήμου Νάουσας, (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2017), 08-02-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 241/Α/2016) και συγκεκριμένα το άρθρο 7, παράγραφος 13)β που αναφέρει Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ισχύει.

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιημένο ισχύει.

 

9. Το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001, που αφορά στη Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των σχεδίων και προγραμμάτων των παραγράφων 1)β και 2 του άρθρου 3.

 

10. Τη με αριθμό 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 2831/2000 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και άλλες διατάξεις και 3212/2003 (άρθρα 12 και 23), όπως ισχύουν σήμερα μετά την εφαρμογή του νόμου 4067/2012.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως ισχύει.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ισχύει.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.

 

16. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

17. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

18. Τις διατάξεις του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού.

 

19. Την υπ' αριθμόν 5982/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νάουσας (καποδιστριακού) (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010).

 

20. Την υπ' αριθμόν 262/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα την εντοπισμένη διόρθωση - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νάουσας στο οικοδομικό τετράγωνο 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη).

 

21. Την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 310/Β/1986) Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του συγκροτήματος κτιρίων του παλαιού νηματουργείου Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη στη Νάουσα και καθορισμός ζώνης προστασίας με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕ...ΧΑ.

 

22. Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως με το από 10-07-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 878/Δ/1986) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του Δήμου Νάουσας και αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου αυτού.

 

23. Το με υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2945/27-01-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο εκφράζεται η θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας για την ένταξη νέων χρήσεων στο χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο συγκρότημα Λόγγου, Κύρτση και Τουρπάλη στο οικοδομικό τετράγωνο 177Γ στην πόλη της Νάουσας στο πλαίσιο της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του θέματος.

 

24. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 88/2013 (ΦΕΚ 129/Α/2013) Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρότηση σχολών.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5020/07-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και τον φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νάουσας που υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με αυτό.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9802/22-01-2016 (ορθή επανάληψη 09-02-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη θετική γνωμοδότηση για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του θέματος.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 154035/08-12-2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίτυπο του ΦΠΠ προς τους φορείς (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ΥΠΟΜΕΔΙ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείου Παιδείας, Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρειας κ.λ.π.).

 

28. Τις θετικές γνωμοδοτήσεις των φορέων οι οποίοι γνωμοδότησαν - στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου - για την εν λόγω σημειακή τροποποίηση.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34677/30-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το οποίο α) ο εμπλουτισμός των χρήσεων γης στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ και 47 αποτελεί σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,

 

β) η προσθήκη χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο 177Γ αποτελεί στην ουσία καθορισμό χρήσεων γης σε υφιστάμενο κτίριο, το οποίο προτείνεται να υποδεχτεί τις χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί και στα λοιπά συγκροτήματα της τέως βιομηχανίας ‘ΕΡΙΑ-ΒΕΤΛΑΝΣ, ακολουθεί τις γενικότερες κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

30. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων Δημοτικών Αρχών, η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τέως Δήμου Νάουσας είναι περιορισμένη και χωρικά εντοπισμένη, καθώς αφορά στην αλλαγή ή συμπλήρωση χρήσεων γης υφισταμένων κτιριακών συγκροτημάτων, στην εντός σχεδίου περιοχή της πόλης της Νάουσας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της, και επιπλέον οι τελευταίες δύναται να αξιολογηθούν και να ελαχιστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων που θα εγκατασταθούν εντός της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου.

 

31. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 21050/20-04-2016 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Θέμα: Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τέως Δήμου, νυν Δημοτικής Ενότητας Νάουσας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με την οποία αποφασίζεται ότι κατόπιν τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006, δεν απαιτείται η υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νάουσας.

 

32. Την από 08-11-2016 Εισήγηση του Τμήματος ΠΣΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για την Σημειακή-συμπλήρωση-τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού Δήμου Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47, στην πόλη της Νάουσας.

 

33. Το υπ' αριθμόν 139/13-12-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το απόσπασμα του 7ου Πρακτικού της από 25-11-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα ΘΕΤΙΚΑ για την έγκριση της Σημειακής-συμπλήρωσης-τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού Δήμου Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47, στην πόλη της Νάουσας.

 

34. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

A. Τη σημειακή-συμπλήρωση-τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού Δήμου Νάουσας, νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας, του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) στα οικοδομικά τετράγωνα 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47, στην πόλη της Νάουσας του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 13)β του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και αναλυτικότερα την τροποποίηση-συμπλήρωση, ως εξής:

 

1. την αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 177Γ -τόσο στον χάρτη Π3.1, όσο και στο κείμενο- από την χρήση εκπαίδευση που ορίζει το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με την απόδοση νέων επιλεγμένων χρήσεων, όπως αναφέρονται στο κείμενο και στο νέο χάρτη Π3.1.

 

2. Την αντικατάσταση του χάρτη Π 3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κλίμακας 1:5000, (στη σελίδες 3055, 3056, 3057 και 3058 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010)) με νέο διορθωμένο χάρτη Π 3.1.(κλίμακας 1:5000)

 

3. Την απάλειψη της παραγράφου στην δεξιά στήλη από την 4η έως την 9η σειρά της σελίδας 3021 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) και την αντικατάστασή της με τη νέα παράγραφο:

 

Βορειοανατολικά του Δημοτικού Πάρκου, στο οικοδομικό τετράγωνο 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη, μετά την κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προβλέπεται η απόδοση των κάτωθι επιλεγμένων χρήσεων:

 

1. Γραφεία

2. Εκπαίδευση

3. Κοινωνική Πρόνοια

4. Περίθαλψη

5. Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις

6. Αθλητικές Εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων

7. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες , αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης-αναψυχής

8. Διοίκηση

9. Χώροι στάθμευσης κοινού

10. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

4. Την τροποποίηση με απάλειψη του εδαφίου 11 της 22ης σειράς στη δεξιά στήλη της σελίδας 3020 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) (του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νάουσας) και αντικατάστασή της με το νέο εδάφιο 11. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5. Την αντικατάσταση του Πίνακα Π3.2. Χρήσεις-Λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας της πόλης της Νάουσας, στη σελίδα 3021 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010), με το νέο Πίνακα Π3.2. Χρήσεις-Λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας της πόλης της Νάουσας.

 

Πίνακας Π3.2: Χρήσεις-Λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας της πόλης της Νάουσας (νέος)

α/α

Χρήση - Λειτουργία

Έκταση (m2)

1.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3.250

2.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

8.774

3.

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ

Απροσδιόριστη

4.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (εκτός πόλης)

8.400

5.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

462

6.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

438

7.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

30.473

8.

ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ (Δημοτικό Πάρκο Νάουσας)

26.577

9.

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΥΤΙΚΑ): ΙΕΚ,ΤΕΕ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ κ.λ.π.

24.898

10.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

2.150

11.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

209

12.

ΚΤΕΛ

416

13.

ΚΑΠΗ

1.403

14.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ*

6.786

 

 

Οι χρήσεις αυτές πρόκειται να χωροθετηθούν στο οικοδομικό τετράγωνο 177Γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη)

 

6. Την αντικατάσταση του Πίνακα Π3.3. Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή ΠΕ1 Νάουσας, στη σελίδα 3022 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010), με το νέο Πίνακα Π3.3. Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή ΠΕ1 Νάουσας.

 

Πίνακας Π3.3: Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή ΠΕ1 Νάουσας (νέος)

Πληθυσμός κορεσμού Π.Ε.1: 3.001

Προγραμματικό μέγεθος

Σταθερότυπο γης

Σύνολο γης

Αποδεκτή γη

Αναγκαία νέα γη

Διατιθέμενη γη

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3 - 4

6

7

Α. Εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

60

20 m2/χρήστη

1.200

5.910

90

5.910

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

300

16 m2/χρήστη

4.800

2

Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθυσμού)

270

12 m2/χρήστη

3.240

-

3.240

-

-*

Β. Υγεία - Πρόνοια

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

60

16 m2/χρήστη

960

1.020

-60

1.020

1

Γ. Αθλητισμός

Αθλητικοί χώροι

3.001

5,5 m2/κάτοικο

16.506

-

16.506

-

-**

Δ. Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.001

2 m2/κάτοικο

6.002

4.108

1.894

4.108

4

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.001

1,5 m2/κάτοικο

5.000

-

5.000

-

-

Πάρκο πόλης

19.508

5,5 m2/κάτοικο


26.577


26.577

1

Ε. Πολιτιστικά

Πνευματικό, πολιτιστικό κέντρο - Μουσείο Βιβλιοθήκη

3.001

0,2 m2/κάτοικο

600

3.234

-2.634

3.234

5***

Ναοί

3.001935


935

1

 

7. Την απάλειψη του εδαφίου στην αριστερή στήλη της σελίδα 3022 του (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010), από την 6η σειρά έως την 8η σειρά, δηλαδή από το Επίσης.,.έως ...ΑΕΙ.

 

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.9356.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 23-01-2017

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.