Απόφαση dpxs-1298/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/1298/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/1298/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ, (ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/2017), 18-04-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 732/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΡ1Υ-ΚΒ8).

 

13. Την υπ' αριθμόν Ι-3649/2005 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 1406/Δ/2005) με θέμα Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης-Αναθεώρησης σχεδίου στις περιοχές Μαϊστριανών και Φυτωρίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 8985/879/2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/-2010) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 534Α και 460ΑΒ.

 

15. Το υπ' αριθμόν 5272/24-12-2014 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν 942/27-04-2015 έγγραφό του.

 

16. Την υπ' αριθμόν 656/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

17. Τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 5645/23-12-2014 Βεβαίωση Δημάρχου ότι δεν έχει κατατεθεί καμία ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 656/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ότι κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια.

 

19. Το τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε κλίμακα 1:500 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 656/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

20. Την από 26-05-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

21. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/2017 (Πράξη 1η/17-02-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ και την εισαγωγή της χρήσης χώρος Σχολικών κτιρίων χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων δόμησης των εγκεκριμένων διαταγμάτων.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης ως προς τη χρήση στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, χωρίς ταυτόχρονα αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης δυσμενέστερη τόσο για το φυσικό όσο και για το δομημένο περιβάλλον και χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων δόμησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ και συγκεκριμένα η εισαγωγή στο οικοδομικό τετράγωνο 460ΑΒ της χρήσης χώρος Σχολικών Κτιρίων χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων δόμησης των εγκεκριμένων διαταγμάτων, όπως η παραπάνω ρύθμιση διατυπώνεται στην υπ' αριθμόν 656/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1298.17

 

Η απόφαση αυτή, με το θεωρημένο διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 31-03-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.