Απόφαση dpxs-1411/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/1411/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 161


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/1411/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 161, (ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/2017), 21-04-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 732/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΡ1Υ-ΚΒ8).

 

13. Το από 07-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 219/Δ/1988) με θέμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σουφλίου του δήμου Σουφλίου (νομού Έβρου), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1-911/12-07-1994 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 756/Δ/1994) Έγκριση μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου νομού Έβρου

 

14. Την υπ' αριθμόν 13091/410/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 164/Δ/1987) με θέμα Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Σουφλίου (νομού Έβρου), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2855/519/1993 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 609/Δ/1993) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σουφλίου νομού Έβρου.

 

15. Το υπ' αριθμόν 2210/05-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν 3022/08-09-2016 έγγραφο της.

 

16. Την υπ' αριθμόν 23/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου με αρνητική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

17. Την από 21-04-2015 ένσταση της εταιρίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ κατά της ανωτέρω απόφασης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 207/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

19. Τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

20. Την υπ' αριθμόν 8155/29-06-2016 βεβαίωση Δημάρχου ότι με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 207/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου δεν ρυμοτομείται και δεν καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο κανένα οικόπεδο.

 

21. Την υπ' αριθμόν 8154/29-06-2016 βεβαίωση Δημάρχου ότι δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση κατά της 207/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

 

22. Το επικυρωμένο από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Καραγιάννη Θωμά, σε κλίμακα 1:200, με ημερομηνία Οκτώβριος 2014, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 207/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου.

 

23. Την από 29-09-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

24. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/2017 (Πράξη 6η/17-02-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 161 με την κατάργηση του χαρακτηρισμού του κοινωφελούς χώρου ΟΤΕ και την εισαγωγή νέας χρήσης γης ως Πολεοδομικό κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής έτσι ώστε να ταυτίζεται με την ρυμοτομική στα σημεία Τ1-Τ2-Τ3 και τη διατήρηση των λοιπών κανονιστικών όρων δόμησης των ανωτέρω διαταγμάτων.

 

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου καταργεί μεν την κοινωφελή χρήση ΟΤΕ στην ιδιοκτησία της εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ στο οικοδομικό τετράγωνο 161, χρήση όμως η οποία δεν απαιτείται, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικούς χώρους που να καλύπτουν την παροχή τηλεπικοινωνιών (άρση της σκοπιμότητας δέσμευσης του κοινωφελούς χώρου). Κι αυτό γιατί με την πάροδο το χρόνου και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οι τηλεπικοινωνίες έχουν ανάγκη υποστήριξης από μηχανήματα που καταλαμβάνουν περίπου το ήμισυ του υφιστάμενου κτιριακού χώρου ενώ οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν στην ολοένα αυξανόμενη συρρίκνωση των απαιτούμενων κτιριακών χώρων που απαιτούνται για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στο οικοδομικό τετράγωνο 161 με την κατάργηση του χαρακτηρισμού του κοινωφελούς χώρου ΟΤΕ και την εισαγωγή νέας χρήσης γης ως Πολεοδομικό κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής έτσι ώστε να ταυτίζεται με την ρυμοτομική στα σημεία Τ1-Τ2-Τ3 και τη διατήρηση των λοιπών κανονιστικών όρων δόμησης των ανωτέρω διαταγμάτων, όπως η παραπάνω ρύθμιση διατυπώνεται στην υπ' αριθμόν 207/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1411.17

 

Κομοτηνή 05-04-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.