Απόφαση dpxs-1516/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/1516/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στα οικοδομικά τετράγωνα 266 και 267


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/1516/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στα οικοδομικά τετράγωνα 266 και 267, (ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/2017), 03-05-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 732/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΡ1Υ-ΚΒ8).

 

13. Το από 07-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 219/Δ/1988) με θέμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σουφλίου του δήμου Σουφλίου (νομού Έβρου), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Ι-2832/1990 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 699/Δ/1990) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Σουφλίου νομού Έβρου.

 

14. Την υπ' αριθμόν Ι-1078/1995 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 705/Δ/1995) Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της επέκτασης του Δήμου Σουφλίου ως προς τις χρήσεις γης.

 

15. Την υπ' αριθμόν Ι-974/1997 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 691/Δ/1997) Τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης οίκοθεν Σουφλίου Ν. Έβρου ως προς τους όρους δόμησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 13091/410 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 164/Δ/1987) με θέμα Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Σουφλίου (νομού Έβρου), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2855/519/1993 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 609/Δ/1993) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Σουφλίου νομού Έβρου.

 

17. Το υπ' αριθμόν 1518/25-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4619/18-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης και το υπ' αριθμόν 1456/10-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 24/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

19. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

20. Την υπ' αριθμόν 5055/08-04-2015 βεβαίωση Δημάρχου ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν ρυμοτομείται και δεν καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο κανένα οικόπεδο.

 

21. Την υπ' αριθμόν 2149/24-02-2016 βεβαίωση Δημάρχου ότι δεν έχει κατατεθεί καμία ένσταση κατά της 24/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

22. Το επικυρωμένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλεξανδρούπολης τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Αποστολίδου Κατερίνα, σε κλίμακα 1:500, με ημερομηνία Οκτώβριος 2014, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 24/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου.

 

23. Την από 25-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

24. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/2017 (Πράξη 5η/17-02-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στα οικοδομικά τετράγωνα 266 και 267 με την κατάργηση τμήματος της παρόδου Στενημάχου στο οικοδομικό τετράγωνο 266, την δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 267Α και πεζόδρομου πλάτους 4 m, την εισαγωγή νέας χρήσης γης στο οικοδομικό τετράγωνο 267Α ως Τοπικό Κέντρο Συνοικίας Γειτονίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και την διατήρηση των λοιπών κανονιστικών όρων δόμησης των ανωτέρω διαταγμάτων.

 

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια, καθώς αφενός η προτεινόμενη κατάργηση τμήματος της παρόδου επί της οδού Στενημάχου στο οικοδομικό τετράγωνο 266 αίρει την ασυμφωνία μεταξύ της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και της υφιστάμενης κατάστασης, ασυμφωνία που προκλήθηκε από την ανέγερση οικοδομής με νόμιμη οικοδομική άδεια στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποτύπωσης της περιοχής και της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, αφετέρου η δημιουργία του πεζοδρόμου μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 267 και του νέου οικοδομικού τετραγώνου 267Α βελτιώνει τη πρόσβαση στο κτίριο με χρήση Πολιτιστικές Χρήσεις στο οικοδομικό τετράγωνο 267 και αναδεικνύει την εν λόγω χρήση, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου στα οικοδομικά τετράγωνα 266 και 267 με την κατάργηση τμήματος της παρόδου Στενημάχου στο οικοδομικό τετράγωνο 266, την δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 267Α και πεζόδρομου πλάτους 4 m, την εισαγωγή νέας χρήσης γης στο οικοδομικό τετράγωνο 267Α ως Τοπικό Κέντρο Συνοικίας Γειτονίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και την διατήρηση των λοιπών κανονιστικών όρων δόμησης των ανωτέρω διαταγμάτων, όπως η παραπάνω ρύθμιση διατυπώνεται στην υπ' αριθμόν 24/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1516.17

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 10-04-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.