Απόφαση dpxs-1517/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/1517/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 473Α και 473Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/1517/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 473Α και 473Β, (ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/2017), 24-04-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 732/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΡ1Υ-ΚΒ8).

 

13. Το από [ΠΔ] 03-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 546/Δ/1978), όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν Ι-4548/12-10-1989 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 674/Δ/1989) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Αλεξανδρούπολης

 

14. Την υπ' αριθμόν Ι-2058/1993 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 911/Δ/1993) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης νομού Έβρου στο οικοδομικό τετράγωνο 473Α για δημιουργία χώρου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου

 

15. Την υπ' αριθμόν 25903/1999 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 844/Δ/1999) Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αλεξανδρούπολης (νομού Έβρου).

 

16. Την υπ' αριθμόν Ι-1762/2004 απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ 504/Δ/2004) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης ΟΤ474 νομού Έβρου.

 

17. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4265/21-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με τα υπ' αριθμόν 149/17-02-2016 και οίκοθεν 619/26-02-2016 έγγραφά του.

 

18. Την υπ' αριθμόν 527/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

19. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους, καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

20. Την υπ' αριθμόν 4234/20-10-2015 βεβαίωση Δημάρχου ότι δεν έχει κατατεθεί καμία ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 527/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ότι κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια.

 

21. Το τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία Ιανουάριος 2016 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 527/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

22. Την από 05-04-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων περιφερειακής ενότητας Έβρου.

 

23. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/2017 (Πράξη 3η/17-02-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 473Α και 473Β και την μετατόπιση του μη υλοποιημένου πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 473Α και 473Β ώστε να προσαρμοστεί στην υφιστάμενη θέση του κτιρίου ΤΟΛ.

 

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή:

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια, καθώς μέσω της μετακίνησης του πεζοδρόμου διατηρείται ένας λειτουργικός διαχωρισμός των χρήσεων εκπαίδευσης και αθλητισμού στα όρια υλοποίησης τους και σε χώρους των οποίων το σχήμα και το εμβαδόν είναι κατάλληλο και παράλληλα το ρυμοτομικό σχέδιο προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση, καθιστώντας δυνατή τη διάνοιξη του πεζοδρόμου και αποτρέποντας την κατεδάφιση κτιρίου, αποφασίζουμε

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στα οικοδομικά τετράγωνα 473Α και 473Β με την μετατόπιση του μη υλοποιημένου πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 473Α και 473Β, ώστε να προσαρμοστεί στην υφιστάμενη θέση του κτιρίου (ΤΟΛ), όπως η παραπάνω ρύθμιση διατυπώνεται στην υπ' αριθμόν 527/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1517.17

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 10-04-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.