Απόφαση dpxs-4151/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/4151/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 264 στην Αδιέξοδο Α' της οδού Ηροδότου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/4151/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 264 στην Αδιέξοδο Α' της οδού Ηροδότου, (ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/2017), 06-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2135/30-09-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Εκ νέου συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΑΔΑ: 7ΥΖ1ΟΡ1Υ-ΕΗΞ).

 

13. Το από [ΠΔ] 22-09-1933 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 279/Α/1933) Περί εγκρίσεως του σχεδίου της πόλεως Κομοτηνής.

 

14. Το από [ΠΔ] 06-06-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 186/Α/1934) Περί καθορισμού εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων κ.λ.π. της πόλεως Κομοτηνής.

 

15. Την υπ' αριθμόν 48371/1980 απόφαση Νομάρχη Ροδόπης (ΦΕΚ 719/Δ/1980) Περί αναγνωρίσεως (παρόδου οδού) Ηροδότου στην Κομοτηνή νομού Ροδόπης ότι υπάρχει πριν από το 1923.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1224/17-06-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κομοτηνής, με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν 1319/01-11-2016 έγγραφο.

 

17. Την από 08-05-2015 αίτηση του Χαφούζ Λιατήφ Τουργκάι προς τον Δήμο Κομοτηνής με την οποία αιτήθηκε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 264 στην οδό Ηροδότου Αδιέξοδος Α' όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του.

 

18. Την υπ' αριθμόν 78/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

19. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

20. Την από 11-05-2016 βεβαίωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολεοδομίας ότι κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δεν ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίσμα.

 

21. Την από 11-05-2016 βεβαίωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολεοδομίας ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 78/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

22. Το τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Ξενάκη, σε κλίμακα 1:200, με ημερομηνία Μάιος 2015 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 78/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής.

 

23. Την από 15-11-2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

 

24. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 3/2016 (Πράξη 5η/14-12-2016) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με ομόφωνη απόφαση περί αναβολής εξέτασης του θέματος προκειμένου να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

25. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίστηκαν με το υπ' αριθμόν ΥΔΟΜ/1145/19-06-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κομοτηνής και το υπ' αριθμόν ΔΠΧΣ/2576/27-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

26. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 2/2017 (Πράξη 3η/09-08-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 264 στην Αδιέξοδο Α' της οδού Ηροδότου, σύμφωνα με την από 15-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που το συνοδεύει καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

 

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Α) Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988.

 

Β) Η Αδιέξοδος Α' της οδού Ηροδότου έχει αναγνωρισθεί ως προϋφιστάμενη του έτους 1923 με την υπ' αριθμόν 48371/24-11-1980 απόφαση Νομάρχη Ροδόπης (ΦΕΚ 719/Δ/1980). Η 4/1981 πράξη τακτοποίησης που συντάχθηκε δεν συμπεριέλαβε τη διατήρησή της, επιπλέον προχώρησε στην προσκύρωση τμημάτων της στις όμορες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα να αλλάξει η μορφή της αναγνωρισμένης ως προϋφιστάμενης του 1923 αδιεξόδου και δεν είναι δυνατή η διατήρησή της όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο 34/1977.

 

Η αδιέξοδος Α' της οδού Ηροδότου αποτελεί τη μόνη δίοδο σε κοινόχρηστο χώρο των ιδιοκτησιών (4) και (5) όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ιδιοκτησίες (4) και (5) δεν μπορούν να αποκτήσουν το απαιτούμενο πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Γ) Με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και τη διατήρηση της αδιεξόδου με την εφαρμογή οικοδομικής γραμμής στα πρόσωπα των ιδιοκτησιών:

 

Οι ιδιοκτησίες (4) και (5) αποκτούν το απαιτούμενο πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό του ρυμοτομικού σχεδίου.
Δεν καταργούνται κοινόχρηστοι χώροι, αλλά απεναντίας αυξάνονται κατά 49,71 m2
Δεν επηρεάζεται η αρτιότητα αρτίων οικοπέδων και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές.
Βελτιώνονται οι πολεοδομικές συνθήκες του οικοδομικού τετραγώνου από άποψη υγιεινής και ασφάλειας καθώς αποτρέπεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης μέσα στον ιστό της πόλης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κομοτηνής στο οικοδομικό τετράγωνο 264 στην οδό Ηροδότου Αδιέξοδος Α' και συγκεκριμένα η δημιουργία οικοδομικής γραμμής στα πρόσωπα των ιδιοκτησιών εντός της αδιέξοδου Α', όπως απεικονίζεται υπό στοιχεία 16-15-11-10-9-13-26-25-24-23-22-21-20 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4151.17

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 17-10-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.