Απόφαση dpxs-4326/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/4326/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καλυψούς - Αναγνωστάκη - Θάσου - Παλαιών Πατρών Γερμανού (οικοδομικό τετράγωνο Γ129)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/4326/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καλυψούς - Αναγνωστάκη - Θάσου - Παλαιών Πατρών Γερμανού (οικοδομικό τετράγωνο Γ129), (ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/2017), 23-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4435/15/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ΑΔΑ: 7Ψ4ΚΟΡ1Υ-Τ5Φ).

 

13. Την υπ' αριθμόν 43707/2150/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 814/Δ/1987) Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Χρυσούπολη του δήμου Χρυσούπολης (νομού Καβάλας).

 

14. Την υπ' αριθμόν 12/6098/96/1996 απόφαση Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 1179/Δ/1996) Αλλαγή χρήσης στο οικοδομικό τετράγωνο 129 του Δήμου Χρυσούπολης νομού Καβάλας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 9953/16-06-2017 έγγραφο του Δήμου Νέστου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με τα υπ' αριθμόν 11092/14-08-2017 και 14847/04-09-2017 έγγραφα.

 

16. Την υπ' αριθμόν 325/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

17. Τα αποδεικτικά κοινοποίησης της απόφασης στους άμεσα ή έμμεσα θιγόμενους καθώς και τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σε περίληψη σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 9142/02-06-2017 βεβαίωση Δημάρχου Νέστου ότι με την υπ' αριθμόν 325/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο.

 

19. Την υπ' αριθμόν 9141/02-06-2017 βεβαίωση Δημάρχου Νέστου ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 325/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

20. Το συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα από τον Τοπογράφο Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Καϊντατζόπουλο Βασίλειο και την Πολιτικό Μηχανικό κ. Βαρελίδου Φιλία σε κλίμακα 1:200 και με ημερομηνία Ιούλιος 2017 που συμφωνεί με το λεκτικό της υπ' αριθμόν 325/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου.

 

21. Την από 05-09-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

22. Το απόσπασμα του πρακτικού του 2ου θέματος της 4ης Συνεδρίασης/06-10-2017 (πράξη 34η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του θέματος σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδεύει.

 

23. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Α) Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και

 

Β) Η προτεινόμενη χρήση χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης) και είναι συμβατή με τις υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής, η εν λόγω τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης ως προς τη χρήση στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καλυψούς-Θάσου-Παλαιών Πατρών Γερμανού - Αναγνωστάκη (οικοδομικό τετράγωνο Γ129) είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να θεραπεύσει πολεοδομικές ανάγκες τις οποίες εμφάνισε η οικιστική ανάπτυξη (όπως είναι η ανάγκη για χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων που θα καλύψει τις ανάγκες του γειτονικού σχολείου, των μαθητών κοντινών σχολείων αλλά και του γενικού συνόλου των πολιτών της πόλης), χωρίς ταυτόχρονα αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης δυσμενέστερη τόσο για το φυσικό όσο και για το δομημένο περιβάλλον, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων δόμησης και χωρίς μείωση κοινωφελών χώρων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καλυψούς - Αναγνωστάκη - Θάσου - Παλαιών Πατρών Γερμανού (οικοδομικό τετράγωνο Γ129) και συγκεκριμένα η αλλαγή χρήσης του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου από χώρος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 με ημερομηνία Ιούλιος 2017 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.dpxs-4326.17

 

Κομοτηνή 30-10-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.