Απόφαση dpxs-4327/17

Απόφαση ΔΠΧΣ/4327/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέου Ζυγού Δήμου Καβάλας στα οικοδομικά τετράγωνα 11 και ΚΦ6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΧΣ/4327/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέου Ζυγού Δήμου Καβάλας στα οικοδομικά τετράγωνα 11 και ΚΦ6, (ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/2017), 23-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν ΔΔ/1327/2016 (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα άρθρα 6, 31 και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

8. Τα άρθρα 3 και 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

9. Την εγκύκλιο 43511/161/55/1988 (εγκύκλιος 55/1988) Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4435/15/26-04-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ΑΔΑ: 7Ψ4ΚΟΡ1Υ-Τ5Φ).

 

13. Την υπ' αριθμόν 12081/15-10-1992 απόφαση Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 35/Δ/1993) Πολεοδομική μελέτη Οικιστικής Μονάδας Ζυγού νομού Καβάλας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3452/14-11-1995 απόφαση Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 1047/Δ/1995) Συμπλήρωση όρων δόμησης με καθορισμό πλαγίων αποστάσεων στην οικιστική μονάδα του Ζυγού του Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο..

 

15. Το υπ' αριθμόν 404/17-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Καβάλας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με το υπ' αριθμόν 2959/08-05-2017 έγγραφό της.

 

16. Την υπ' αριθμόν 2952/07-04-2014 αίτηση των κατοίκων του οικισμού Νέου Ζυγού για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού στο οικόπεδο 06 του οικοδομικού τετραγώνου 11 και στο ΚΦ6.

 

17. Την υπ' αριθμόν 874/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας με θετική γνωμοδότηση υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

18. Το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στο καφενείο του οικισμού του Νέου Ζυγού.

 

19. Το αποδεικτικό κοινοποίησης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

20. Την από 08-02-2017 βεβαίωση Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση οικόπεδα άρτια πριν την τροποποίηση παραμένουν άρτια και μετά από αυτήν και δεν θίγονται νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα και ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της υπ' αριθμόν 874/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

21. Το συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Τσανάκα Αλεξάνδρα, το οποίο θεωρήθηκε από το Δήμο Καβάλας, σε κλίμακα 1:200 και με ημερομηνία Ιούνιος 2016 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συνοδεύει την υπ' αριθμόν 874/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας.

 

22. Την από 19-06-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

23. Το απόσπασμα του πρακτικού του 1ου θέματος της 4ης Συνεδρίασης/06-10-2017 (πράξη 33η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του θέματος σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδεύει.

 

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Α) Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988.

 

Β) Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ευμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του οικισμού και αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του οικισμού σε θρησκευτικούς χώρους, λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι οι προβλεπόμενοι στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού στα ΚΦ 10 και ΚΦ 11 βρίσκονται στην άκρη του οικισμού σε ακατάλληλες θέσεις με πολλαπλά προβλήματα που δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους (ανυπαρξία υποδομών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης και οδικού δίκτυο, έντονη μορφολογία εδάφους, δυσκολία πρόσβασης κ.λ.π.). Επιπλέον αυξάνονται οι κοινωφελείς χώροι του οικισμού, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και διευκολύνοντας την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων του οικισμού.

 

Γ) Η προτεινόμενη χρήση Θρησκευτικός χώρος στο οικόπεδο 6 του οικοδομικού τετραγώνου 11 εμπεριέχεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις της Κατηγορίας Γενική Κατοικία σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα και οι προτεινόμενοι όροι δόμησης στο ανωτέρω (συντελεστής δόμησης 0,3 και κάλυψη όπως φαίνεται στο διάγραμμα) επιφέρουν μείωση των οικοδομήσιμων χώρων.

 

Δ) Με το υπ' αριθμόν 18285/15-12-2015 έγγραφό της η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης δήλωσε ότι δεν έχει κατ' αρχήν αντίρρηση για την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του οίκοθεν 6 του οικοδομικού τετραγώνου 11 στην ενορία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τη μεταφορά του υπάρχοντος ναού, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέου Ζυγού Δήμου Καβάλας στα οικοδομικά τετράγωνα 11 και ΚΦ6, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 με ημερομηνία Ιούνιος 2016 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και συγκεκριμένα:

 

Την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου 6 του οικοδομικού τετραγώνου 11 από γενική κατοικία σε Θρησκευτικό Χώρο με όρους δόμησης τους ισχύοντες για τον ΚΦ 6 (συντελεστής δόμησης 0,3 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης όπως φαίνεται στο διάγραμμα).

 

Την αλλαγή χρήσης του ΚΦ 6 από Χώρο Εκκλησίας σε Θρησκευτικό Χώρο.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.dpxs-4327.17

 

Κομοτηνή, 30-10-2017

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.