Απόφαση ggdp-0008085/17

Απόφαση ΓΓΔΠ/0008085/ΕΞ2017/2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων και των συνοδών έργων υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΓΓΔΠ/0008085/ΕΞ2017/2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων και των συνοδών έργων υποδομής, (ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/2017), 07-06-2017.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 7 και 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012), το άρθρο 39 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013) και το άρθρο 28 παράγραφος 25 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 παράγραφος 24 του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 11 και 19 αυτού (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/110450/ΕΞ2011/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 1670/Β/2011).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

9. Την υπ' αριθμόν 15277/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 1077/Β/2012).

 

10. Την υπ' αριθμόν 48963/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 2703/Β/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 167563/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 964/Β/2013).

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 45/Β/2014).

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

14. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

15. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

16. Τις διατάξεις του από 09-01-2015 προεδρικού διατάγματος Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) του δημόσιου ακινήτου με την ονομασία Ξενία Σκιάθου στη θέση Κουκουναριές του Δήμου Σκιάθου (ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/2015).

 

17. Την Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 204/Β/2015).

 

18. Την Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργιών και δύο θέσεις υφυπουργών (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

19. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

20. Την υπ' αριθμόν Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

21. Την υπ' αριθμόν ΥΠΟΙΚ/0010218/ΕΞ2016/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου (ΦΕΚ 3696/Β/2016).

 

22. Την υπ' αριθμόν 04/09-07-2015 αίτηση της εταιρείας ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου.

 

23. Την υπ' αριθμόν 19/02-06-2016 αίτηση της εταιρείας ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου και την συνυποβληθείσα με αυτήν Πολεοδομική Μελέτη.

 

24. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/410113/37825/5396/08-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

25. Την υπ' αριθμόν 4288/26-01-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου στην Σκιάθο και των συνοδών αυτού έργων.

 

26. Την υπ' αριθμόν 9012/17-02-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου στην Σκιάθο.

 

27. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 7 και 16 παράγραφος 2Β του νόμου 3986/2011 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στα από 16-02-2016 και 05-04-2017 πρακτικά αυτού.

 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού Ξενία Σκιάθου

Άρθρο 2: Περιβαλλοντικοί όροι

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-05-2017

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.