Απόφαση pde-dpxs-75466-1456/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/75466/1456/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823-Γ824


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/75466/1456/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823-Γ824, (ΦΕΚ 318/Δ/2020), 15-06-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Δυτικής ΕΛΛΑΔΟΣ Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016).

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αντίστοιχα περί Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων και Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 41 αυτού.

 

8. Το νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62 (Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού).

 

9. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με τις αρμοδιότητες φορέων μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 38525/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4269/2014.

 

12. Το από 15-01-1986 προεδρικό διάταγμα περί Έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αη-Βασιλιώτικα Δήμου Αγρινίου νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 126/Δ/1986).

 

13. Την υπ' αριθμόν 805/1992 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στα Αη-Βασιλιώτικα νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 480/Δ/1992).

 

14. Την υπ' αριθμόν 2041/1998 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στις Πολεοδομικές Ενότητες: Τρένου Καρυές - Φούσκαρη - Αετοφωλιά Κλεπαΐτικα Άγιος Χριστόφορος - Γκένοβα - 120 Ηρώων - Άη Γιάννη Ελευθερίας - Αερογέφυρας και Δύο Ρεμάτων (ΦΕΚ 535/Δ/1998).

 

15. Τους πίνακες και το διάγραμμα που συνοδεύουν την υπ' αριθμόν 1/1994 πράξη εφαρμογής, όπως κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 2294/95/1996 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 232/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, σχετική με την εν θέματι τροποποίηση.

 

17. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4084/20-10-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας νομού Αιτωλοακαρνανίας περί Τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 823-1279 και 824.

 

18. Φωτοαντίγραφα των 2 φύλλων Τύπου, στα οποία δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμόν 16747/13-5-2010 ανακοίνωση του Δημάρχου Αγρινίου, σχετική με την εν θέματι τροποποίηση.

 

19. Την υπ' αριθμόν 16747/13-05-2010 ανακοίνωση του Δημάρχου Αγρινίου.

 

20. Τα υπ' αριθμόν 16803/14-05-2010 και 16804/14-05-2010 έγγραφα της Διεύθυνσης Μελετών, Σχεδίου Πόλης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, σχετικό με τη δημοσίευση της υπ' αριθμόν 16747/13-05-2010 ανακοίνωσης του Δημάρχου Αγρινίου στον ημερήσιο τύπο και ενημέρωσης των θιγόμενων για το τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823-Γ824, αντίστοιχα, καθώς και τα φωτοαντίγραφα των αποσπασμάτων των εφημερίδων του τοπικού τύπου.

 

21. Δώδεκα (12) από τα 16 σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, του υπ' αριθμόν 16804/14-05-2010 εγγράφου του Δήμου Αγρινίου, στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

 

22. Τις 3 σχετικές ενστάσεις, προς τον Δήμο Αγρινίου, των i. Σπυριδούλας και Δήμητρας Φαρμάκη (υπ' αριθμόν 18056/26-5-2010), ii. Μαρίας Φαρμάκη (υπ' αριθμόν 19777/03-06-2010) και iii. Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνου Φιλιππίδου (υπ' αριθμόν 26765/20-07-2010).

 

23. Την υπ' αριθμόν 33017/13-09-2010 αίτηση-αναφορά των Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνου Φιλιππίδη προς την Επιτροπή Σχεδίου Πόλης Δήμου Αγρινίου.

 

24. Τις από 17-09-2010 και 17-12-2010 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Έργων και Κυκλοφοριακού.

 

25. Την υπ' αριθμόν 63/15-12-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγρινίου, σχετικής με Γνωμοδότηση επί της πρότασης της 18/2009 πράξης, θέμα 2ο του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αιτωλοακαρνανίας και εκδίκαση των ενστάσεων....

 

26. Την υπ' αριθμόν 459/21-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, σχετική με εκδίκαση ενστάσεων επί της εν θέματι πρότασης τροποποίησης, κατόπιν της υπ' αριθμόν 63/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. του Δήμου Αγρινίου.

 

27. Το υπ' αριθμόν 2702/03-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, σχετικό με τη διαβίβαση φακέλου για προώθηση σχετικής διαδικασίας τροποποίησης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823Γ824 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγρινίου.

 

28. Την από 29-05-2012 κοινή αίτηση των Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνου Φιλιππίδη, προς τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (υπ' αριθμόν 132272/3513/29-05-2012), σχετική με παράκλησή των, για να παραστούν στο Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του θέματος.

 

29. Την από 26-02-2015 αίτηση του Κωνσταντίνου Μπαλωτή, προς την υπηρεσία (υπ' αριθμόν 56229/906/2015), για επίσπευση διαδικασίας τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου, στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823 και Γ824.

 

30. Το υπ' αριθμόν 56229/906/23-06-2015 έγγραφο προς τον Δήμο Αγρινίου, σχετικού με διευκρινίσεις-συμπληρώσεις επί στοιχείων φακέλου και διαγράμματος προτεινόμενης τροποποίησης.

 

31. Την από 05-10-2015 υποβληθείσα στο γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κοινή αίτηση των Δημητρίου Φαρμάκη, Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνας Φιλιππίδη με τα συνημμένα της (υπ' αριθμόν 263749/3255/07-10-2015).

 

32. Το υπ' αριθμόν 264807/5281/12-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου, σχετικού με διαβίβαση της κοινής αίτησης των Κωνσταντίνας και Κωνσταντίνου Φιλιππίδη, για απόψεις του Δήμου.

 

33. Το υπ' αριθμόν 2860/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου.

 

34. Το υπ' αριθμόν 1451/ΟΙΚ/22-04-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγρινίου, σχετικού με διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων, κ.λ.π.

 

35. Το υπ' αριθμόν 113482/2390/02-06-2016 νεότερο έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου, σχετικού με συμπληρωματικές διευκρινίσεις, κατόπιν προσκομισθέντων στοιχείων επί φακέλου και διαγράμματος προτεινόμενης τροποποίησης.

 

36. Το υπ' αριθμόν 1982/13-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, σχετικού με την επίσης διαβίβαση συμπληρωματικών διευκρινίσεων, κ.λ.π.

 

37. Την υπ' αριθμόν 190724/3913/23-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823-Γ824.

 

38. Το από 21-11-2018 υπόμνημα της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου, προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σχετικά με την εν θέματι τροποποίηση.

 

39. Το υπ' αριθμόν 365184/7151/06-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου και το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, με το οποίο διαβιβάσθηκε το Υπόμνημα της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου, το σχετικό με επανέλεγχο του υποβάθρου του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823 και Γ824.

 

40. Το υπ' αριθμόν 40589/15-01-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σχετικά με τη διαβίβαση αποσπάσματος πρακτικού της από 13-11-2018 συνεδρίασής του (No 6/2018).

 

41. Το υπ' αριθμόν 22535/314/06-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου, με το οποίο διαβιβάσθηκε το σχετικό πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις-διορθώσεις επί του τοπογραφικού διαγράμματος της εν λόγω τροποποίησης.

 

42. Την από 14-02-2019 εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (αριθμός οίκοθεν ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/64126/275/27-02-2019).

 

43. Το υπ' αριθμόν 64690/1039/05-03-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου, σχετικό με εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου.

 

44. Το υπ' αριθμόν 705/03-05-2019 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, σχετικά με τις απόψεις του επί της εξώδικης δήλωσης, διαμαρτυρίας, πρόσκλησης της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου.

 

45. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 3062/02-12-2019 νεότερο διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, του από Ιανουάριο 2012 τοπογραφικού διαγράμματος, όπως συμπληρώθηκε μετά το σχετικό πρακτικό του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

46. Την από 21-11-2019 νεότερη αίτηση της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (υποβληθείσα την 06-12-2019).

 

47. Το υπ' αριθμόν 348171/6623/14-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς την Κωνσταντίνα Φιλιππίδου.

 

48. Το υπ' αριθμόν 212/23-01-2020 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αγρινίου προς την Κωνσταντίνα Φιλιππίδου.

 

49. Το υπ' αριθμόν 56696/1066/25-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς τον Δήμο Αγρινίου, με το τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για την τήρηση της σχετικής διαδικασίας.

 

50. Την από 09-03-2020 εξώδικη δήλωση της Κωνσταντίνας Φιλιππίδου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδος.

 

51. Το υπ' αριθμόν 776/13-03-2020 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, με τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, καθώς και τις διαβιβασθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερόμενων.

 

52. Το υπ' αριθμόν 78744/1667/15-03-2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς την Κωνσταντίνα Φιλιππίδου.

 

53. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ823 και Γ824, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο συνημμένο, θεωρημένο από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Αγρινίου, και συγκεκριμένα:

 

i. Στο οικοδομικό τετράγωνο Γ824, διά αλλαγής των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπου:

 

στο μεν ανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ824, ορίζεται νέα Ρυμοτομική Γραμμή, από τις συντεταγμένες των σημείων Τ2-Τ3-Τ4 (νέα) και με καθορισμό πρασιάς πλάτους 4 m, σύμφωνα και με την αρχική πρόταση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος - νομού Αιτωλοακαρνανίας,
στο δε νότιο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ824, ορίζεται νέο τμήμα ρυμοτομικής γραμμής από το σημείο Τ5 και το νέο σημείο Τ4, καθώς και πρασιά πλάτους 4 m, όπως και στο υπόλοιπο νότιο τμήμα του εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο Γ824.

 

ii. Στο οικοδομικό τετράγωνο Γ823 εγκρίνονται:

 

η κατάργηση τμήματος της πρασιάς, νότια του οικοδομικού τετραγώνου Γ823, όπως αυτή ορίζεται από τις συντεταγμένες των σημείων Τ9-Τ8-Τ7-Τ6.
η αλλαγή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, έτσι ώστε:
oστο μεν βόρειο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ823, ορίζεται νέο τμήμα ρυμοτομικής γραμμής από το σημείο Τ2 και το νέο σημείο Τ4, καθώς και καθορισμός πρασιάς πλάτους 4 m, όπως και στο υπόλοιπο βόρειο τμήμα του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου, παράλληλα από την απέναντι ομοίως νέα καθορισθείσα ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου Γ824, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί το εκεί τμήμα της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ823 - Γ824,
oστο δε ανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ823, ορίζεται νέα οικοδομική γραμμή, από τις συντεταγμένες των σημείων Τ4-Τ6 (νέα), ως παράλληλη και σε απόσταση περίπου 13 m από την απέναντι ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου ΧΓ1279,
oστο νότιο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ823, να ορίζεται νέα ρυμοτομική γραμμή αυτής ορίζεται από τις συντεταγμένες των σημείων Τ9 - Τ7 (νέο) - Τ6 (νέο) και με καθορισμό πλάτους πρασιάς 3 m, για την ευθυγραμμία της οδού και για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (της παραγράφου 1 του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.75466.20

 

Η απόφαση αυτή, με το συνοδευτικό της διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 19-05-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.