Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως ενός μηνός μέχρις ενός έτους ή και χρηματικής ποινής από 500 έως 20.000 δραχμών, απαγορευόμενης άμα και της συνεχίσεως της περαιτέρω λειτουργίας του θεάτρου, ο διευθυντής της επιχειρήσεως ή ο εκπροσωπών αυτήν εν περιπτώσει λειτουργίας του θεάτρου άνευ της κατά το άρθρο 1 αδείας.

 

2. Με τις αυτές ποινές της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται ο λαβών την εν άρθρο 1 άδεια ή ο διάδοχος αυτού ή ο υπό τούτων υποδειχθείς και εγγράφως αποδεχθείς την ιδιότητα υπευθύνου διευθυντού της επιχειρήσεως, εν περιπτώσει συνεχίσεως των παραστάσεων του θεάτρου μετά την διαταχθείσα διακοπή αυτών. Με τις αυτές ποινές τιμωρούνται οι διευθυντές των θεάτρων και εν γένει πας όστις ήθελε οπωσδήποτε παρεμποδίσει την εις αυτά είσοδο εις τους δικαιουμένους ταύτη κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Νόμου περί κινηματογράφων ή ήθελε παρεμβάλλει οπωσδήποτε προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών.

 

3. Τιμωρείται με κράτησιν και πρόστιμον ο διευθυντής του θεάτρου όστις εις το πρόγραμμα και τις διαφημίσεις αυτού δεν ανέγραψε τον χαρακτηρισμό του έργου ως ακαταλλήλου δι' ανηλίκους κάτω των 14 ετών και υπό τους κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου όρους, εφ' όσον τούτο εκρίθη ως τοιούτον υπό της κατά το άρθρου 4 Επιτροπής.

 

4. Με κράτησιν και πρόστιμον μέχρι 1.000 δραχμών τιμωρείται ο κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου περί κινηματογράφων επιτετραμμένος τον έλεγχο της εισόδου των ανηλίκων εις το θέατρον εάν επιτρέψει την είσοδο εις ανηλίκους κάτω των 14 ετών, εφ' όσον σε αυτό διδάσκεται έργον κριθέν ως ακατάλληλο δι' ανηλίκους. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται ο διευθυντής θεατρικής ή παρεμφερούς επιχειρήσεως εν περιπτώσει παραβάσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

5. Δια φυλακίσεως μιας εβδομάδος μέχρις ενός έτους και χρηματικής ποινής 1.000 μέχρι 20.000 δραχμών, τιμωρείται ο διευθυντής του θεάτρου όστις αναβίβασε επί της σκηνής έργον δι' ο δεν εξεδόθη η κατά το άρθρο 3 άδεια ή ούτινος απαγορεύθηκε η από σκηνής διδασκαλία. Με τις αυτές ποινές τιμωρείται ο διευθυντής του θεάτρου δια τις παραβάσεις της παραγράφου 2 και της πρώτης περιόδου της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 3 του παρόντος.

 

6. Πάσα παράβασις του παρόντος Νόμου και των βάσει τούτου εκδιδομένων Δ/των και αστυνομικών διατάξεων μη ειδικώς προβλεπομένη εν αυτό τιμωρείται δια προστίμου 500 μέχρι 1000 δραχμών, εν υποτροπή δε δια διπλασίου προστίμου και κρατήσεως.

 

7. Δια τις εις βαθμό πλημμελήματος παραβάσεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του από [Ν] 23-11-1923 νομοθετικού διατάγματος περί εκδικάσεως πλημμελημάτων τινών επ' αυτοφόρω, δια δε τις εις βαθμό πταίσματος οι του Νόμου προς εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πταισμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.