Βασιλικό διάταγμα 27/11/70 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικόπεδα περιλαμβανόμενα εντός των δια του παρόντος καθοριζομένων ζωνών και έχοντα πρόσωπον επί της δημοσίας οδού Σουνίου - Λαυρίου εφ' όσον πληρούν τις δια του από 03-09-1964 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 141/Δ/1964), καθορισθείσας διαστάσεις και εμβαδόν, θεωρούνται οικοδομήσιμα βάσει των μέχρι σήμερον ισχυόντων συντελεστών δομήσεως και πλαγίων και οπισθίων αποστάσεων των οικοδομών από των ορίων του οικοπέδου.

 

Δια τα οικόπεδα της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται υπέρβασις του δι' εκάστην ζώνη καθοριζομένου δια του παρόντος βασιλικού διατάγματος μεγίστου ύψους των οικοδομών, επιτρεπομένης προς εξάντληση του συντελεστού δομήσεως της αυξήσεως του ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων μέχρι 30% της όλης επιφανείας αυτών.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από [ΒΔ] 04-06-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 134/Δ/1971).

 

2. Προκειμένου περί οικοδομών ανεγειρομένων επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπον επί της δημοσίας οδού Σουνίου - Λαυρίου, απασών των ζωνών εφαρμόζονται επί πλέον και οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959), ως και αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.