Νόμος 1845/89 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, Κατάστασης Προσωπικού, Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργό και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Συγκροτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας.

 

γ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της ερευνητικής πολιτικής των εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τη γενικότερη πολιτική της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση κυρίως της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας.

 

δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Ποσοστό των πόρων που προέρχεται από τα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο αυτών ετησίως μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας για την αντιμετώπιση του προγράμματος δράσης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό γεωργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

ε) Με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.

 

στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο, την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και την υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση.

 

ζ) Προκηρύσσει τις κενές θέσεις και προσλαμβάνει το ερευνητικό και το λοιπό Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

Χορηγεί στο προσωπικό ερευνητικές και εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

 

Μεταθέτει ή αποσπά τους ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

 

η) Αποφασίζει την απονομή τιμητικών μεταλλείων, διπλωμάτων, βραβείων, για την αναγνώριση εξαιρετικά δημιουργικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ή προσφοράς σε πάσης φύσεως φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

θ) Επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας, καθώς και σε άλλα στελέχη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

 

ι) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εισάγονται από το Γενικό Διευθυντή, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Εθνικών Ινστιτούτων.

 

ι)α) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο.

 

1. α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών και υπογράφει όλα τα έγγραφα. Τις αρμοδιότητες αυτές μπορεί να μεταβιβάζει κατά περίπτωση στο Γενικό Διευθυντή, στους Διευθυντές και σε στελέχη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005), με τα άρθρα 31 και 35 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3170/2003, με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997, με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως επτά από τα μέλη του. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

4. Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, εξουσιοδοτημένα από το γενικό διευθυντή στελέχη του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τον πρόεδρο.

 

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα του, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.