Νόμος 2647/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από υπηρεσίες Υπουργείων μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού:

 

Α. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

1) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου χωρητικότητας από 10.000 κυβικά μέτρα έως και 50.000 m3, καθώς και μονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων ανεξάρτητα ιπποδύναμης (άρθρα 1 έως 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997)).

 

2) Η έγκριση ανέγερσης, κατά παρέκκλιση, πολυορόφων κτιρίων επικίνδυνων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους (άρθρο 9 παράγραφος 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989)).

 

3) Η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών (άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α/1995)).

 

4) Η έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις (άρθρο 11 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α/1995)).

 

5) Η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση (άρθρο 15 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), άρθρο 22 παράγραφος 7.6 εδάφιο α' του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997), απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης [Α] Δ2/Α/Φ8/24050/1997 (ΦΕΚ 1069/Β/1997)).

 

δ) Η χορήγηση αδειών χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για πλυντήρια αυτοκινήτων (άρθρο 1 παράγραφος 7 εδάφιο η', άρθρο 2 παράγραφος, άρθρο 8 παράγραφοι 1 - 4, άρθρο 9 παράγραφοι 1 - 8, άρθρο 11 παράγραφος 4 και άρθρο 15 παράγραφος 4 του νόμου 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987), προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 256/1989 (ΦΕΚ 121/Α/1989) και Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ16/5813/1989 (ΦΕΚ 383/Β/1989)).

 

Β. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

1) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων που βρίσκονται εντός των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής (άρθρο 65 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 (ΦΕΚ 287/Α/1940)).

 

2) Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φροντιστήρια (άρθρα 7 και 73 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 (ΦΕΚ 287/Α/1940)).

 

3) Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους (άρθρο 77 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977)).

 

4) Η χορήγηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών σε όσες περιπτώσεις τα προσόντα των διδασκόντων δεν συμπίπτουν με τα προσόντα των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών κατά το άρθρο 70 παράγραφος 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 (ΦΕΚ 287/A/1940).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση 4 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας:

 

1) Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικό νερό από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου (άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992)).

 

2) Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή εντός αυτών των παράνομων καλλιεργειών (άρθρο 12 παράγραφος 1 και 4 του νόμου [Ν] 1564/1965 (ΦΕΚ 164/Α/1965), άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995) και άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)).

 

3) Η έκδοση απόφασης για τη λειτουργία των θεριζοαλωνιστικών και βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών με ευθύνη βοηθού μηχανοδηγού (άρθρα 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/1977), άρθρο 112 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) και Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 168405/1525/1977 (ΦΕΚ 1139/Β/1977)).

 

4) Η εκτέλεση προγράμματος παραγωγής και αποθήκευσης ζωοτροφών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (νόμου 2328/1991, Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμός L 218 της 06-08-1991).

 

5) Η ονομασία, η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός χρήσης και διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 33 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) σε αντικατάσταση του νόμου [Ν] 216/1973).

 

6) Η χορήγηση έγκρισης σκοπιμότητας εισαγωγής μονόπλων (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 192/1972 (ΦΕΚ 41/Α/1972) και άρθρο 26 περίπτωση γ, ε)ε' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977)).

 

7) Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης αναφορικά με εναλλακτικές μεθόδους για τα μέσα πλήρωσης και κλεισίματος για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόση (άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 119/1997 (ΦΕΚ 103/Α/1997)).

 

8) Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης για το μη αυτόματο κλείσιμο των μέσων πλήρωσης και κλεισίματος για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόση (άρθρο 17 παράγραφος 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 119/1997 (ΦΕΚ 108/Α/1997)).

 

Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας:

 

1) Η εποπτεία και ο έλεγχος στον τρόπο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές κλινικές (άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991)). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

2) Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου (Υπουργική Απόφαση [Α] Α2/στ/2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β/1983)).

 

3) Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (άρθρο 8 του νόμου [Ν] 206/1946 (ΦΕΚ 11/Α/1946)).

 

4) Ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας πρώην Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Εθνικό ορφανοτροφείο Πολέμου Καλλιθέας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 70/1973 (ΦΕΚ 23/Α/1973)).

 

5) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 61/1973 (ΦΕΚ 20/Α/1973)).

 

6) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Φιλόξενος Στέγη (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1972 (ΦΕΚ 219/Α/1972)).

 

7) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος Παιδική Στέγη Περιστερίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 191/1973 (ΦΕΚ 61/Α/1973)).

 

8) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστοδούλειου ορφανοτροφείου Θηλέων (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 65/1973 (ΦΕΚ 21/Α/1973)).

 

9) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Παιδική Στέγη της Γωνιάς του Παιδιού (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 62/1973 (ΦΕΚ 20/Α/1973)).

 

10) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Πηνελόπειου ιδρύματος (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 538/1975 (ΦΕΚ 175/Α/1975)).

 

11) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος Ελληνική Μέριμνα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 203/1973 (ΦΕΚ 64/Α/1973)).

 

12) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Η Αγία Άννα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 787/1972 (ΦΕΚ 233/Α/1972).

 

13) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 784/1972 (ΦΕΚ 230/Α/1972)).

 

14) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος Ένωσις Αθηναίων Κυριών (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 186/1973 (ΦΕΚ 53/Α/1973)).

 

15) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού ιδρύματος Η Παιδική Στέγη (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 4 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 104/1973 (ΦΕΚ 30/Α/1973)).

 

16) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Πειραιώς (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 325/1988 (ΦΕΚ 66/Α/1988)).

 

17) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Στέγη Θηλέων Ο Άγιος Αλέξανδρος Παλαιού Φαλήρου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 41/1963 (ΦΕΚ 5/Α/1963)).

 

Ε. Αρμοδιότητες του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

1) Η έγκριση καταρτιζόμενων συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένων ΚΤΕΛ για κοινή εκμετάλλευση υπεραστικών επιβατικών γραμμών μη όμορων νομών (άρθρο 7 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1022/1980 (ΦΕΚ 45/Α/1980)).

 

2) Η μετάταξη λεωφορείων από ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ (άρθρο 10 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983)).

 

3) Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης (άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984)).

 

4) Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από δήμους ή κοινότητες ή επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του νόμου 1416/1984, ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, που μπορεί να παρατείνεται, του τρόπου και της διαδικασίας της παροχής και συλλογής των στοιχείων, της καταγραφής και της υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες (άρθρα 5 παράγραφος 1 και 4 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984)).

 

5) Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί και αγοραίων (άρθρο 4 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1987 (ΦΕΚ 104/Α/1987), άρθρο 4 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 244/1987 (ΦΕΚ 104/Α/1987)).

 

6) Ο καθορισμός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, πέραν των προβλεπόμενων, στους οποίους οι διαπραττόμενες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων επισύρουν και πειθαρχικές - διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 23 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1987 (ΦΕΚ 104/Α/1987), άρθρο 23 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 244/1987 (ΦΕΚ 104/Α/1987)).

 

7) Η διάθεση νέων,αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης του παραχωρούμενου δικαιώματος από τους αρχικούς δικαιούχους (άρθρο 4 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976)).

 

8) Η κατ' εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους (άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991)).

 

9) Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική, εξακολούθηση της λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων (άρθρο 3 παράγραφος 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 586/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988)).

 

10) Η χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, η παροχή σύμφωνης γνώμης για κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η έγκριση σχεδίων των οικίσκων στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες σταθμών:

 

α. Σταθμοί βάσης της κινητής υπηρεσίας ξηράς για δημόσια ανταπόκριση.

β. Σταθμοί βάσης της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη (ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου).

γ. Σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων δημόσιων και ιδιωτικών.

δ. Σταθμοί βάσης ραδιοσταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνότητας ποτών (CΒ).

ε. Επίγειοι σταθμοί μόνο λήψης (RO) δορυφορικού σήματος (άρθρο 24Α παράγραφοι 1, 5 και 5)α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και το άρθρο 5 του νόμου 2181/1994 (ΦΕΚ 10/Α/1994) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 5 και 6 του νόμου [Ν] 2246/1994 (ΦΕΚ 172/Α/1994)).

 

11) Η επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου στους παραβάτες για εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά (άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παράγραφος 10 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993)).

 

12) Η χορήγηση ειδικής άδειας για λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικών ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3 παράγραφος 4 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 94649/8682/1993 (ΦΕΚ 688/Β/1993)).

 

13) Ο έλεγχος προς διαπίστωση κανονικής επίθεσης της σήμανσης CE και η επιβολή όρων προς τους παραβάτες για την παύση της παράβασης (άρθρο 10 παράγραφος 6)α Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 94649/8682/1993 (ΦΕΚ 688/Β/1993)).

 

14) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 94649/8682/1993 και ο καθορισμός των οργάνων ελέγχου τήρησης αυτών (άρθρο 11 παράγραφος 1.2 Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 94649/8682/1993 (ΦΕΚ 688/Β/1993)).

 

ΣΤ. Αρμοδιότητες υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:

 

1) Η χορήγηση αδειών αλιευτικών σκαφών, αλιείας και δυτών στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, ιχθυοτροφεία) (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966), νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995)).

 

2) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (παράγραφος 2 της Α5/696/25-04-1983 [Π] Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 243/Β/1983)).

 

3) Η εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν τη διακοπή λειτουργίας μονάδων παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τη σφράγιση καταστημάτων οπτικών ειδών και το κλείσιμο ιδιωτικών κλινικών,ιατρείων, κ.λ.π., εργαστηρίων φυσιοθεραπείας και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σχετικά με τη διάνοιξη φρεάτων κ.λ.π. (άρθρο 1 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995), άρθρο 16 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 971/1979 (ΦΕΚ 223/Α/1979), άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1845/1939 (ΦΕΚ 298/Α/1939), άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991), άρθρο 39 παράγραφος 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1277/1912).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.