Νόμος 4199/13 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012, του νόμου 3710/2008, του νόμου 2773/1999 και του προεδρικού διατάγματος 595/1984


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλλά και στις περιπτώσεις προσθήκης ή μετατόπισης αντλιών και διανομέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις εγκατάστασης, μετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια θέση ή προσθήκης δεξαμενών υγραερίου κίνησης σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς αερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων και σε σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984).}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από το πλησιέστερο σημείο του άκρου αυτοκινητόδρομου ή εθνικού δρόμου 10 m στις περιπτώσεις χωροθέτησης ενός μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος. Η υπόψη εξωτερική απόσταση ασφαλείας μετράται από το πλησιέστερο άκρο της κύριας Εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόμου και όχι του άκρου της παράπλευρης οδού (service road) αυτών.}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, 20 m, μετρούμενη από το πλησιέστερο σημείο των παραπάνω κτιρίων, στις περιπτώσεις χωροθέτησης του μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. 1 ή 2, είτε συνδεδεμένες μεταξύ τους, είτε ανεξάρτητες, υπόγειες ή επιχωματωμένες, δεξαμενές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χωρητικότητας εκάστης όχι μικρότερης των 2 m3 και μέχρι 60 m3 συνολικά.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{Μέχρι 3 το πολύ συσκευές (μονές, διπλές, τριπλές ή τετραπλές) διανομής υγραερίου.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LPG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LPG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ' αριθμόν οίκοθεν 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 155/Β/2000), όπως ισχύει.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.

 

β. Για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή το βασιλικό διάταγμα 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως ισχύουν.

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ' αριθμόν προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) και της υπ' αριθμόν οίκοθεν 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 155/Β/2000), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος 10 ετών.}}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυσίμων, εξαιρούμενων των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.