Νόμος 2817/00 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2530/1997 καθορίζονται από της ισχύος του προαναφερθέντος νόμου μέχρι 10% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συν-εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πλήρους απασχόλησης.

 

β) Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω μελών στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, βάσει των ποσοστών του νόμου [Ν] 2530/1997, συμψηφίζεται με τα ποσό που καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

 

γ) Τα ποσοστά του εδαφίου α' του παρόντος υπολογίζονται επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος των ως άνω μελών που περιέρχεται στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αμοιβών τους, αφαιρουμένων επί του ποσού της αμοιβής τους των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για λογαριασμό των πελατών τους, μη υπολογιζομένων των δαπανών για τη λειτουργία του γραφείου τους.

 

δ) Καταργείται από τότε που ίσχυσε η με αριθμό [Α] ΙΒ/10900/18-12-1997 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 1163/Β/1997).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται από της ισχύος της ανωτέρω καταργηθείσας απόφασης και σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2530/1997 και τις διατάξεις της παρούσας:

 

i) Η διαδικασία εισπράξεως και βεβαιώσεως του ποσού που περιέρχεται στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από τις αμοιβές των εδαφίων δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πλήρους απασχόλησης και από τις αμοιβές των εδαφίων γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2530/1997 των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πλήρους απασχόλησης.

 

ii) Η διαδικασία συμψηφισμού του εδαφίου β της παρούσας.

 

iii) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και κάθε εν γένει λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

2. α) Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

β) Στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας λειτουργούν τα εξής επί μέρους Συμβούλια:

 

(i) Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΤΠΕ).

(ii) Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΤΕ).

(iii) Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ).

 

Τα ανωτέρω Συμβούλια αποτελούν γνωμοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους αντίστοιχους κατά περίπτωση τομείς. Είναι δυνατή η από κοινού συνεδρίαση όλων ή και δύο Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 

γ) Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ακαδημαϊκός ή άλλη προσωπικότητα κύρους.

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των επί μέρους Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

 

δ) Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας είναι στελέχη αναγνωρισμένου κύρους του αντίστοιχου εκπαιδευτικού χώρου, με εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

 

ε) Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των επί μέρους Συμβουλίων έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω των κατά περίπτωση συγγενέστερων προς τις υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες της. Οι μονάδες αυτές έχουν και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

 

στ) Η επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων του γίνεται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εξειδικευμένους σε συναφή θέματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η Οργάνωση, η λειτουργία και οι επί μέρους αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών. Η επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων του μπορεί να παρέχεται και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η έδρα και η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων του, αποτελουμένων από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, των εκπαιδευτικών, επιστημονικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της χώρας, και ακόμη από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και της αυτοδιοίκησης καθώς και από προσωπικότητες από τον εκπαιδευτικό χώρο. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται η Οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων του, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας τους. Ο ορισμός των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των επί μέρους Συμβουλίων του καθορίζονται στους αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, οι οποίοι καταρτίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων Ολομελειών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και λειτουργίας του, Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας μέχρι να καταρτιστούν οι αντίστοιχοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας.

 

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και των Προέδρων των επί μέρους Συμβουλίων, όπως επίσης και οι αποζημιώσεις των μελών των επιστημονικών επιτροπών. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μπορούν να κατέχουν θέση Προέδρου ή μελών του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας ή των επί μέρους Συμβουλίων του.

 

θ) Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2327/1995, καθώς επίσης και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου. Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ) νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ όπου απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μέχρι της συγκροτήσεως του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας σε σώμα και των επί μέρους Συμβουλίων του, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα όργανα της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά.

 

ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002), με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

3. Παρατείνεται μέχρι την 31-08-2000 από την ημερομηνία λήξης του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισμό καθηγητών μουσικής, που κυρώθηκε με την αριθμό [Α] Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/Παράρτημα/1995).

 

4. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μπορεί να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

 

5. Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου που απώλεσαν γονείς ή αδελφούς κατά τον πρόσφατο σεισμό της 07-09-1999 ή που, συνεπεία του σεισμού, υπέστησαν βαρείς τραυματισμούς που διαπιστώθηκαν από δημόσιο κρατικό νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εισάγονται κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

6. α) Το ποσοστό του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2452/1999 αυξάνεται σε 25% επί του εκάστοτε αριθμού εισακτέων κάθε ΠΣΕ και εφαρμόζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

 

β) Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της προαναφερόμενης διάταξης παρατείνεται από της έναρξη ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και η εγγραφή των εν λόγω φοιτητών γίνεται για την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

 

γ) Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2752/1999 καταλαμβάνει και τους φοιτητές της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του προαναφερθέντος νόμου.

 

7. Η θητεία του Προέδρου, των συμβούλων και των εισηγητών του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31-12-2000.

 

8. α) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, τις οποίες δύνανται να καταλαμβάνουν αντιστοίχως οι κατέχοντες μία από τις ακόλουθες επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος:

 

α) του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου

β) του Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

γ) του Διευθυντή του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές, που λάμβανε πριν την εκλογή του στη θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν μεταβάλλεται.

 

β) Η εκλογή γίνεται από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία Εκλόγιμων από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, μετά από πρόταση τριών από αυτούς από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο.

 

γ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι αναφέρονται στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, ασκούν δε τα καθήκοντά τους για όσο χρόνο κατέχουν, με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τις ως άνω θέσεις, άλλως παραμένουν ως Βοηθοί Επίσκοποι στον Αρχιεπίσκοπο.

 

δ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις αποδοχές.

 

ε) Με αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο ΕΚΚΛΗΣΙΑ, καθορίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αποστολής εκάστου των ως άνω Βοηθών, το εύρος της, τις προϋποθέσεις ασκήσεώς της, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με αυτήν.

 

στ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι εξακολουθούν να είναι και μετά την εκλογή τους εκλόγιμοι για πλήρωση χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του νόμου 590/1977 Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

9. Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 12 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) εφαρμόζεται και για τη διανομή των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας που ισχύει για τα γυμνάσια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.