Νόμος 3274/04 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Μεταβατικές διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νομαρχιακές Επιτροπές εξακολουθούν να λειτουργούν ως την 31-12-2004 σύμφωνα με τις αντικαθιστώμενες διατάξεις.

 

2. Επιτρέπεται η παρέμβαση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων αυτών, έπειτα από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και αν από το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζεται το γενικότερο συμφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διαφορές μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση, με την εξαίρεση των διαφορών μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφορετικού βαθμού.

 

3.α. Οι πρόεδροι των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Νομάρχες, οι Αντινομάρχες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και οι Γενικοί Γραμματείς αυτών μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.

 

4.α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

β.i. Αντικείμενο της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασμός οργάνωσης ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο θα περιληφθούν τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων των συνταξιούχων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και η περαιτέρω διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα των ασφαλιστικών φορέων, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση διαγραφή των αποβιούντων που είναι συνταξιούχοι αυτών.

 

ii. Η ίδια Ομάδα Εργασίας θα προτείνει και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των στοιχείων που εμπεριέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

 

γ. Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση σύστασης της Ομάδας Εργασίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου που προεδρεύει, η γραμματειακή υποστήριξή της, ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και η αποζημίωση των μελών της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

δ. Η εταιρία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική αξίωση από το Δημόσιο, πλην της προβλεπόμενης στην περίπτωση γ' της παραγράφου αυτής αποζημίωσης για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή.

 

5. Το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν:

 

α. την κατάρτιση και τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων,

 

β. την προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων και την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία,

 

γ. την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών και αποσπασμάτων των ληξιαρχικών βιβλίων,

 

δ. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του νόμου.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων.

 

3. Ως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη εκδοθέντα σχετικά προεδρικά διατάγματα.}

 

6. Η διάταξη του άρθρου 12 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 1400/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1991 και την παράγραφο 9 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994, εφαρμόζεται και για τους τοπικούς συμβούλους.

 

7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3242/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να διορισθούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, τόσο στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται, όσο και στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στο οποίο είναι διορισμένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους.}

 

8. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου με αριθμό [Π] 19/1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από κάθε φορέα του δημόσιου τομέα (υπουργείο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθμού μεγαλύτερου του τέσσερα τοις εκατό (4%), υπολογιζόμενου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 η φράση επιφυλασσομένου του ορίου 2% της διάταξης της παραγράφου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 19/1990 αντικαθίσταται με τη φράση επιφυλασσομένου του ορίου 4% της διάταξης της παραγράφου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 19/1990. Από το άρθρο 24 του νόμου 3051/2002 διαγράφεται η φράση από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Υπάλληλοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί, ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 216/1974, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εν συνεχεία έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στα γραφεία των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες, για τις οποίες έγινε η διάθεσή τους και μετά την έξοδο από το δημόσιο τομέα του φορέα στον οποίο ανήκουν. Τυχόν αποφάσεις ανάκλησης αποσπάσεων και διάθεσης των παραπάνω υπαλλήλων δεν ισχύουν.

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3037/2002 Απαγόρευση παιγνίων και μετά τη λέξη Αποκέντρωσης, προστίθενται οι λέξεις:

 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,.

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα.

 

11. Η ημέρα αργίας για την περιφέρεια του Δήμου Πόρου, Νομού Αττικής, που καθιερώθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 565/1962 για την εορτή της Αναλήψεως, μεταφέρεται για την εορτή του πολιούχου Αγίου Λεωνίδη, η οποία εορτάζεται την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά.

 

12. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ.i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 23/2002.

 

ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αστυνομικού διευθυντή του νομού.

 

iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

 

iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους.

 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.}

 

13.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού των Οργανισμών Λιμένων Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 των καταστατικών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα τρίτο και όγδοο του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), αντικαθίστανται ως εξής:

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπόλοιπων μελών.

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του καταστατικού των Οργανισμών Λιμένων Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο του νόμου 2932/2001, όπως και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των καταστατικών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα τρίτο και όγδοο του νόμου [Ν] 2688/1999, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.