Νόμος 2892/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύσταση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης ασκείται μέσω ειδικής υπηρεσίας (διαχειριστική αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος γ' του Κανονισμού (ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Γεωργίας με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Η στελέχωση της παραπάνω ειδικής υπηρεσίας γίνεται με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Γεωργίας ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2000/1991, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πρόσληψη νέου προσωπικού. Η μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από ερώτημα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας προς την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εμπειρογνώμονες και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, η οποία ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την υποστήριξη του έργου της διαχειριστικής αρχής μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτροπές ή ομάδες εργασίας και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 και το άρθρο 12 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

3. Οι δαπάνες του άρθρου αυτού θα βαρύνουν το μέτρο Αξιολόγηση του προγράμματος του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης εγγραφόμενης κατ' έτος της απαιτούμενης πίστωσης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στο Υπουργείο Γεωργίας Οργανισμός Πληρωμής (Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης) υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδοτικής ροής από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Εγγυήσεις (ΕΓΤΠΕ) στο Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως προς τις ειδικότερες αρμοδιότητες, τη σύσταση της Αρχής Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή, τις αμοιβές του προσωπικού της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται από τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

5. Η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης διενεργεί επιτόπιους, διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους, καθώς και σε Οργανισμούς ή Υπηρεσίες στις οποίες έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα των ελέγχων και της έγκρισης των πληρωμών κατά την έννοια του Κανονισμού 1663/1995 (L158/1995). Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Αρχής Πληρωμής, μπορεί ο έλεγχος να ανατίθεται σε ειδική ομάδα ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι της Αρχής Πληρωμής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες ή να αναθέτει το έργο του ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των ομάδων ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2470/1997, καθώς και το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος πληρωμής των εμπειρογνωμόνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

6. Η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος, η Αρχή Πληρωμής μπορεί να αναστέλλει τις σχετικές πληρωμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

7. Μετά την έκδοση του πορίσματος ελέγχου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Αρχής Πληρωμής και γνώμη της διαχειριστικής αρχής, αίρεται η αναστολή των πληρωμών ή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια, για τον έλεγχο των εμπλεκομένων, πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

8. Η Αρχή Πληρωμής παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που παρέπεμψε σε άλλες δημόσιες αρχές με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

9. Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τη διαχείριση των πληρωμών και εισπράξεων που πραγματοποιεί η Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζικός λογαριασμός με τον τίτλο Λογαριασμός Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λεπτομέρειες διαχείρισης και λειτουργίας του παραπάνω λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

10. Ο έλεγχος των λογαριασμών της Αρχής Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 (β) του Κανονισμού 1258/1999 (L 160/1999) μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτική ελεγκτική και λογιστική εταιρία κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

11. Μετά τη σύσταση και την κατά το άρθρο 27 του νόμου 2637/1998 έγκριση της Αρχής Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 9 όσες προκαταβολές έχουν ήδη αποσταλεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων σε άλλο Οργανισμό Πληρωμής και αφορούν χρηματοδότηση του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.