Νόμος 3190/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 7 του νόμου 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7

 

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου Δήμου και Διεύθυνσης Τροχαίας.

 

2. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις επιτρέπεται να ιδρύουν, να μετακινούν και να καταργούν λαϊκές αγορές στις περιφέρειες του νομού τους, μετά από απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται: 1) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο, 2) από έναν εκπρόσωπο:

 

α) του οικείου δήμου,

β)του οικείου επιμελητηρίου,

γ) του οικείου εμπορικού συλλόγου,

δ) της Τροχαίας,

ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,

στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας,

ζ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και

η) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

Επίσης, η παραπάνω Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων από αυτή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών:

 

α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού,

 

β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των αγορών,

 

γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,

 

δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών σε περιπτώσεις παραβάσεων των κειμένων διατάξεων,

 

ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών,

 

στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,

 

ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,

 

η) γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

 

θ) επικυρώνει τον πίνακα κατάταξης των δικαιούμενων άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που συντάσσει τριμελής επιτροπή κατάταξης.

 

Ο πίνακας ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο κτίριο του Οργανισμού.

 

Μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση παρέχεται δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

4.α. Η Επιτροπή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας για την εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, έναν εκπρόσωπο του Υπουργού και έναν εκπρόσωπο του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

 

Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από δημοσίους υπαλλήλους, ως γραμματέα και βοηθητικό προσωπικό, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου αυτής. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού των Λαϊκών Αγορών.

 

β. Στα μέλη της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την απόφαση Α2/2205/2002 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, για σύνταξη πινάκων κατάταξης χορήγησης αδειών, καθώς και στη γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό που ορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής θα καταβληθεί αμοιβή σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

5. Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6, οι παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών τιμωρούνται, με απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια: α) με προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας και β) με πρόστιμο από ευρώ 300 μέχρι ευρώ 20.000, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

Σε περίπτωση τρίτης και εφεξής παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται

 

Η απόφαση περί επιβολής ή μη προστίμου εκδίδεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

6. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά:

 

α) με πρόστιμο 500 ευρώ η έλλειψη άδειας,

 

β) με πρόστιμο 300 ευρώ η στέρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 7Α του παρόντος νόμου τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και τιμολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών,

 

γ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση όρων καθαριότητας,

 

δ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση ωραρίου,

 

ε) με πρόστιμο 350 ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς,

 

στ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση,

 

ζ) με πρόστιμο 350 ευρώ η μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο,

 

η) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού.

 

θ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας και το όνομα του κατόχου αυτής.

 

Τα πρόστιμα επιβάλλονται άμεσα με τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παραγράφου β.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιβολής των προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες.

 

8. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού στους χώρους των λαϊκών αγορών έχουν οι Οργανισμοί λαϊκών Αγορών για την περιοχή ευθύνης τους, τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 7Α, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 5/Α/1991) σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Νομάρχη.}

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, η ισχύς των αδειών των πωλητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, τη μεταβίβαση, την προσωρινή ή οριστική ανάκληση, τη μη χρήση και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, για την κατανομή των θέσεων, για την επιβολή κυρώσεων, για τη συγκρότηση επιτροπών ιδίως ελέγχου λαϊκών αγορών και ελέγχου παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής και για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.

 

3. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητές του ασκούνται σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι διορισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2323/1995 εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του. Στα επόμενα διοικητικά συμβούλια οι εκπρόσωποι που αναφέρονται με αριθμό 5 και 6 στην παράγραφο 2)α του άρθρου θα προτείνονται και οι δύο στη μεν περίπτωση 5 από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στη δε περίπτωση 6 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

4. Όταν στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι υπάλληλοι σε διπλάσιο αριθμό προς κρίση ή αυτοί δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων αυτού, μπορούν να προΐστανται των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού, εκτός από τους υπαλλήλους των κλάδων προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 489/1987 (ΦΕΚ 226/Α/1987) Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών και υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανογράφησης και υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Εμπορικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι λογίζονται ως αυτοδίκαια αποσπασμένοι για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχουν τις θέσεις αυτές.

 

Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις προαγωγές ή επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.