Νόμος 3229/04 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται διοικητική αρχή, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την επωνυμία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, με έδρα την Αθήνα και σκοπό την εποπτεία των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται.

 

Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων φέρει ίδια σφραγίδα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α/1975). Τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να θέτουν υπογραφή με μηχανικό μέσο, εφόσον διασφαλίζεται η μοναδικότητά του. Με απόφαση της Αρχής, ορίζεται ο αριθμός των σφραγίδων της περίπτωσης αυτής, τα διακριτικά σήμανσης της μοναδικότητας της κάθε μίας και τα της φύλαξής τους.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 21 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, η αποζημίωση των μελών, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Επιτροπή και οι οποίες, μέχρι την κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου πιστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από του διορισμού τους. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008).

 

3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας που τους ανατίθεται. Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και 5 έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

3Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η κατ' επάγγελμα άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής, ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος.

 

3Β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ορίζεται εκ των εννέα ως άνω μελών από τον Υπουργό Οικονομικών, εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς της. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι αποζημιούμενες συνεδριάσεις ορίζονται ετησίως σε κατά μέσο όρο, δύο εβδομαδιαίως. Συνεδριάσεις πέραν των παραπάνω ορίων δεν αποζημιώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός των αποζημιούμενων συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ως προς την κατανομή κατ' έτος ή άλλα θέματα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής δεν θίγονται οι διατάξεις της 58245/1701/2011 (ΦΕΚ 464/ΥΟΔΔ/2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

3Γ. Από τις αναστολές, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των παραπάνω παραγράφων αυτής εξαιρείται η συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

4. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και οι Επιθεωρητές Τυχερών Παιχνιδιών υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τα άρθρα του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 

5. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συνιστώνται 30 θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικού προσωπικού και 10 θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια. Οι θέσεις διοικητικού προσωπικού καλύπτονται με διορισμό, ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού ή με μετατάξεις υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

6. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών οι ως άνω συνιστώμενες θέσεις κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο Κανονισμός εσωτερικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην Επιτροπή λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπασθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), με την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.