Νόμος 3229/04 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) προστίθεται εδάφιο Γ ως εξής:

 

{Γ. Ειδικά για τα Λιγνιτωρυχεία και τους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ και ΥΗΣ) και τους αυτόνομου ς και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ και ΤΣΠ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, προτάσσονται οι υποψήφιοι, με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας, ως εξής:

 

α. Δημότες των τοπικών διαμερισμάτων από τα οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης των Λιγνιτωρυχείων, των ΑΗΣ, των ΥΗΣ, των ΑΣΠ και ΤΣΠ. Μεταξύ αυτών προτάσσονται οι δημότες των τοπικών διαμερισμάτων που βρίσκονται υπό μετεγκατάσταση στην περιοχή των οποίων διανοίγεται κατασκευάζεται νέο Ορυχείο ή Σταθμός Παραγωγής.

 

β. Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις των Λιγνιτωρυχείων και Σταθμών Παραγωγής δήμων.

 

γ. Δημότες των υπόλοιπων δήμων του νομού.

 

δ. Οι δημότες των δήμων όλων των νομών της χώρας.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την άμεση επισκευή, συντήρηση ή κατασκευή γραμμών, υποσταθμών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων και εγκαταστάσεων από εξειδικευμένα συνεργεία της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αντίστοιχα, με αυτεπιστασία ή για την άμεση επισκευή, συντήρηση εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής, για βοηθητικές εργασίες στην ύπαιθρο ή τα εργοτάξια, καθώς και για τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής των ορυχείων της Δημόσιας Επιχείριση Ηλεκτρισμού, επιτρέπεται η πρόσληψη, στον τόπο των εκτελούμενων έργων, αποκλειστικά ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) προς υποστήριξη των συνεργείων, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 παράγραφοι 7, 13 και 15 του νόμου 2190/1994 διαδικασίας, για απασχόληση που δεν υπερβαίνει, κατ' άτομο, τα εξήντα (60) ημερομίσθια σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, αποκλειόμενης αυστηρά οποιασδήποτε παράτασης ή επαναπρόσληψης πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι παραβίασης των παραπάνω περιορισμών διώκονται και αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, παραπέμπονται δε υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.