Νόμος 3274/04 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Θέματα αδειών διαμονής αλλοδαπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα μετά την 01-07-2002, αλλά δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας παραμονής ως τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να την υποβάλουν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του νόμου 2910/2001 και, παραλλήλως, αποδεικνύεται, με βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, ότι συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά σε αυτά.

 

2. Το άρθρο 15 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15:Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών

 

Αλλοδαπός, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραμονής για σπουδές ή για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα ή δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, μόνο μία φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου παραμονής που προβλεπόταν για τις αρχικές σπουδές.}

 

3. Στο άρθρο 16 του νόμου 2910/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Σε αλλοδαπούς φοιτητές, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, χορηγείται άδεια διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου ο αλλοδαπός φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του:

 

α) διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,

 

β) βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες,

 

γ) πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας προέλευσης του αλλοδαπού,

 

δ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,

 

ε) στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής στην ημεδαπή.

 

Η άδεια διαμονής χορηγείται χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 8 του νόμου αυτού, με την επίδειξη της ειδικής θεώρησης εισόδου και την προσκόμιση του παραβόλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ίδιου νόμου.}

 

4. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 32 του νόμου 3202/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για ανανέωση άδειας διαμονής, που αφορά διαφορετικό εργασιακό καθεστώς από εκείνο για το οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, δεν απαιτείται η αντίστοιχη για το σκοπό αυτόν ειδική θεώρηση εισόδου. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά τους κατόχους άδειας διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10 18, 34, 35, 36, 37 παράγραφος 6)α και β, 37 παράγραφος 7)α, εφόσον οι κάτοχοί τους εισήλθαν στην Ελλάδα ειδικά για το σκοπό αυτόν. Άδειες διαμονής, που χορηγήθηκαν με βάση το άρθρο 37 παράγραφος 1 και 4 περιπτώσεις γ' και δ' καθώς και 37 παράγραφος 7)β, δεν μπορούν να ανανεωθούν για λόγο διαφορετικό από αυτόν, για τον οποίο είχαν αρχικώς χορηγηθεί.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 2910/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται:

 

α. οι σύζυγοι,

β. τα κάτω του 21ου έτους τέκνα των συζύγων,

γ. οι γονείς των συζύγων, καθώς και τα τέκνα αυτών άνω του 21ου έτους, εφόσον αποδεικνύεται ότι θα συντηρούνται από αυτούς.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το άρθρο 28 παράγραφος 2 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.}

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 44 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η απέλαση αλλοδαπών, που βρίσκονται παράνομα στη Χώρα και καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής σε πορνεία, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταμήνυση αποδειχθεί ψευδής, η απέλαση εκτελείται. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, άδεια διαμονής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2910/2001. Η ανωτέρω άδεια διαμονής επέχει και θέση άδειας εργασίας, χορηγείται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα ως την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και για τη χορήγησή της δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου του άρθρου 71. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3064/2002.}

 

8. Σε τέκνα αλλοδαπών, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2910/2001 δεν είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είτε τους είχε χορηγηθεί προσωρινή εξάμηνη άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 5 του ίδιου νόμου, καίτοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 67 του ανωτέρω νόμου είτε ήταν εγγεγραμμένα ως προστατευόμενα μέλη στις άδειες διαμονής των γονέων τους και δεν τους χορηγήθηκε αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου είτε δεν έλαβαν άδεια διαμονής καίτοι οι γονείς τους ήταν ή έγιναν κάτοχοι άδειας διαμονής, χορηγείται:

 

α) αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 2910/2001, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους,

 

β) άδεια διαμονής για σπουδές, εφόσον έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του νόμου 2910/2001 και

 

γ) άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του νόμου 2910/2001, εφόσον έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 37 παράγραφος 1 του νόμου 2910/2001.

 

Οι ανωτέρω αλλοδαποί έχουν δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης στο δήμο του τόπου κατοικίας τους, συνοδευόμενη από τα εκ του νόμου, σε κάθε περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση ου παρόντος ως την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω αίτησης, οι αλλοδαποί θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες χωρίς την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.