Προεδρικό διάταγμα 31/3/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΜ) ή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (ΕΟ), όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια, ως περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ) και Βιομηχανικών Πάρκων - Βιοτεχνικών Πάρκων υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) καθώς και των Αγροτοβιομηχανικών Μονάδων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), καθορίζονται ως εξής:

 

α) Ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 10 m.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, 30% της επιφανείας του.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 3 και μέγιστο ύψος 11 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 11,00 m και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από τρεις όροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο (κατά το επόμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής) έδαφος.

 

Επίσης, στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματικούς ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 m και επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 m. Όταν οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλότερων του 1,50 m, ή επιπέδων πλάτους μικρότερου των 5 m απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά για την τυχόν κατασκευή κεκλιμένης στέγης.

 

δ). Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 3,3.

 

ε). Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων ή εγκαταστάσεων στο γήπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 καθώς και για οινοποιεία σε κτήματα αμπελοκαλλιέργειας όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984, καθορίζονται ως εξής:

 

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου 10 m.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου 20% της επιφανείας αυτού.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2, με μέγιστο ύψος 8 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 8,00 m και σε καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από δύο όροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο (κατά το επόμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής) έδαφος.

 

Επίσης στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με αναπληρωματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 m και επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5 m. Όταν οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων ψηλότερων του 1,50 m ή επιπέδου πλάτους μικρότερου των 5 m απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Το ανωτέρω ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m για την τυχόν κατασκευή κεκλιμένης στέγης.

 

δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,2 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 0,9.

 

ε) Η μεγίστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 800 m2.

 

στ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίου στο γήπεδο.

 

Β. 1. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες υψηλής όχλησης οι οποίες υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε γήπεδα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου και μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μετά από έγκριση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πέρα από την έγκριση που απαιτείται από την παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου.

2. Η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες υψηλής όχλησης οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών είναι δυνατόν να επιτρέπεται μόνον μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη βεβαίωση των αρμοδίων φορέων ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

3. Η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανιών οι οποίες υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται:

 

α) Σε γήπεδα εντός σχεδίου, εκτός των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών και εκτός των περιοχών ΕΟ και ΕΜ και

 

β) Σε οικόπεδα μέσα στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή μέσα στους υφισταμένους προ του έτους 1923 οικισμούς και έξω από τις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, είναι δυνατόν να επιτρέπεται μετά από έγκριση των αρμοδίων Διευθύνσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της προηγουμένης περίπτωσης α είναι οι εξής:

 

1) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 της προηγούμενης ενότητας Α για το λεκανοπέδιο Αττικής που ορίζεται από τα όρη Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα, Αιγάλεω.

 

2) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 της ίδιας ενότητας Α για τις υπόλοιπες περιοχές του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής και τα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα.

 

Γ. Σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος γήπεδα, τμήματα των οποίων εμπίπτουν εντός των ορίων των κατά την παράγραφο Α' του παρόντος ζωνών ισχύουν τα εξής:

 

α. εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα γηπέδου ίσο ή μεγαλύτερο του 50% της επιφάνειάς του θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το γήπεδο στο σύνολο της επιφάνειάς του,

 

β. Εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα του γηπέδου μικρότερο του 50% αλλά μεγαλύτερο του 10% της επιφάνειάς του, θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το τμήμα αυτό ή τμήμα του γηπέδου ίσο προς άρτιο γήπεδο κατά τους κανόνες αρτιότητας της περιοχής.

 

Τα κτίρια τοποθετούνται κατά κανόνα στο τμήμα που εμπίπτει στη ζώνη. Κατ' εξαίρεση κατόπιν πρότασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιομηχανίας και έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας είναι δυνατόν στις περιπτώσεις αδυναμίας τοποθέτησης των κτιρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία λειτουργικής χρήσης των κτιρίων να επιτρέπεται η τοποθέτησή τους και εκτός του γηπέδου που εμπίπτει στη ζώνη.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.