Νόμος 3329/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι:

 

(α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και

 

(β) οι δύο (2) Υποδιοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

2. Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται μία οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικής Θέσης του άρθρου 79 του νόμου 2683/1999, με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.

 

Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται οι δύο Υποδιοικητές κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι Υποδιοικητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η θητεία τους είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υποδιοικητών κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας υποβάλλει την πρόταση του εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Υγειονομικής Περιφέρειας, αζημίως για το Δημόσιο, ή η απόσπαση τους μέχρι τρεις μήνες, σε άλλη Περιφέρεια ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

 

Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμώμενων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) και την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/2007).

 

3. Σε θέση Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας επιτρέπεται να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή στελέχη οργανισμών ή τραπεζών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), προκειμένου περί μελών Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μερικής απασχόλησης.

 

Προϋπόθεση, για να επιλεγούν οι ανωτέρω λειτουργοί και υπάλληλοι, αποτελεί η έγκριση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα ημερών από την πρωτοκόλληση του εγγράφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, προκειμένου να κριθούν για προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μισθοδοσία των ανωτέρω βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών.

 

Οι Πρόεδροι, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον είναι μόνιμοι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στον οργανισμό που υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν ως ιατροί.

 

Ο χρόνος της θητείας τους ως Διοικητών, Υποδιοικητών ή Προέδρων θεωρείται διανυθείς στην οργανική τους θέση και συνεκτιμάται, εφόσον διήρκεσε ένα τουλάχιστον έτος, ως προσόν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01-06-2006.

 

Οι υπάλληλοι των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές ή πρόεδροι των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων, με την τοποθέτησή τους, αποσπώνται αυτοδίκαια στο φορέα για τον οποίο έχουν επιλεγεί. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν. Για όσο διάστημα είναι αυτοδικαίως αποσπασμένοι, η θέση τους στο φορέα όπου υπηρετούσαν, εφόσον ήταν προϊστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδου, καλύπτεται με τη διαδικασία του άρθρου 87 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Ο χρόνος της θητείας τους ως διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και προέδρων θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση τους και συνεκτιμάται ως προσόν για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον 1 έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 17 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), με το άρθρο 34 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

4. Η θητεία των Διοικητών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών λήγει αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/2007).

 

5. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υγείας.

 

2. Καταρτίζει και ενημερώνει σε μηνιαία βάση το χάρτη υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης της Περιφέρειάς του.

 

3. Καταρτίζει ετησίως το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια του, καθώς επίσης και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και τα υποβάλλει το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Συμβουλίου Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

4 (πρώην 5). Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και αποφασίζει την ίδρυση, μείωση, συγχώνευση ή μεταφορά μονάδων ή τμημάτων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας.

 

5 (πρώην 6). Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών των φορέων της Περιφέρειας του.

 

6 (πρώην 7). Επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας του, σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τις υποβάλλει προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.

 

7 (πρώην 8). Επεξεργάζεται και αξιολογεί, σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλες τις προτάσεις και αιτήματα των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειάς του και τα υποβάλλει ανάλογα στα αρμόδια όργανα.

 

8 (πρώην 9). Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού για την Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειάς του.

 

9 (πρώην 10). Εγκρίνει, εντός μηνός από τότε που κενώνονται η θέση, την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την παράταση παραμονής ειδικευόμενων ιατρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

10 (πρώην 13). Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τομέων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

11 (πρώην 14). Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, μέχρι πληρώσεως αυτών.

 

12 (πρώην 20). Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει οικονομική λειτουργία των φορέων της περιοχής ευθύνης του.

 

13 (πρώην 21). Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ύψος της επιχορηγήσεως των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του για την κάλυψη του κόστους των εφημερίων του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του προσωπικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

14 (πρώην 22). Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης του, την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

15 (πρώην 23). Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναφέρονται στη δραστηριότητα της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης του.

 

16 (πρώην 27). Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της Περιφέρειας του, οι οποίες του κοινοποιούνται υποχρεωτικώς.

 

17 (πρώην 29). Εκπροσωπεί τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας δικαστικώς και εξωδίκως, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της σε έναν εκ των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

18 (πρώην 31). Ενεργεί ως Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας κατά τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.

 

19 (πρώην 33). Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του μη αναγκαίου υλικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης του, κατόπιν γνωμοδότησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

20 (πρώην 34). Αποφασίζει για τη σύσταση, αυτοτελώς ή από κοινού με τους Διοικητές άλλων Υγειονομικών Περιφερειών, Ανωνύμων Εταιριών, που το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό 100 % σε μία ή περισσότερες Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν σκοπό τη μελέτη, κατασκευή ή συντήρηση κτιριακών υποδομών και του συναφούς εξοπλισμού, τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και την ανάπτυξη άλλων κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως η φροντίδα για την καθαριότητα, φύλαξη, διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων ή την τροφοδοσία των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας, εξαιρουμένων των νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών.

 

21 (πρώην 35). Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των Υποδιοικητών των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των εποπτευόμενων Νοσοκομείων.

 

22. Καταρτίζει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών της Περιφέρειας του, αφού λάβει υπόψη του τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των φορέων της αρμοδιότητας του. Τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών της Περιφέρειας του, ομού μετά των αντίστοιχων αναλυτικών προϋπολογισμών των φορέων αρμοδιότητας του, υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Επίσης υποβάλλει, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, αφού λάβει υπόψη του τις προτάσεις των φορέων της αρμοδιότητας του.

 

23. Ο προϋπολογισμός προμηθειών, όπως και το πρόγραμμα έργων και υπηρεσιών εκτελούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, με τα ακόλουθα χρηματικά όρια κατά περίπτωση:

 

(α) Για κάθε προμήθεια, έργο ή υπηρεσία άνω του ποσού των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (234.000 €) ετησίως, η αρμοδιότητα διενέργειας της προμήθειας, εκτέλεσης του έργου ή παροχής της υπηρεσίας ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εν λόγω αρμοδιότητα δύναται να ανατεθεί κατά περίπτωση σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

(β) Κάθε προμήθεια, έργο ή υπηρεσία άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) και μέχρι του ποσού των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (234.000 €) ετησίως, εγκρίνεται από συνιστώμενη, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας με απόφαση του Διοικητή της, Μόνιμη Επιτροπή Δαπανών και Προμηθειών, που αποτελείται από τον Διοικητή, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της και αναπληρώνεται από έναν εκ των δύο Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο των Ιατρών της Υγειονομικής Περιφέρειας και τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, εκτός αν στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας λειτουργεί Πανεπιστημιακή Κλινική, οπότε μετέχει εκπρόσωπος του μεγαλύτερου Ιατρικού Τμήματος που ορίζεται από αυτήν, ενώ ο αναπληρωτής του ορίζεται από την Πανεπιστημιακή Κλινική του αμέσως μεγαλύτερου Ιατρικού Τμήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Δαπανών και Προμηθειών.

 

(γ) Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιος μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 € ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας φορέα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου είναι αρμόδιο, μέχρι ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €) ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

(ε) Ο Διοικητής φορέα υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιος μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) ετησίως και για το σύνολο των σχετικών κωδικών, για καθένα αντικείμενο προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας, που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

 

Οι τροποποιήσεις των ετήσιων προϋπολογισμών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των φορέων που υπάγονται σε αυτήν ισχύουν μετά την έγκριση τους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

24. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος σύνταξης και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στους προϋπολογισμούς των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των υπαγόμενων σε αυτές φορέων, πέραν αυτών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, όπως επίσης και η σύνταξη εκθέσεων επί των προϋπολογισμών αυτών και της εκτέλεσης τους από Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

25. Τις αρμοδιότητες που ασκούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως τροποποιούνται με το παρόν, ασκούν εφεξής ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/2007), με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

6 (πρώην 10). Οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και επιδόματα του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζονται, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος τους από άλλες γενικές ή Ειδικές διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση παρέχονται επιδόματα εορτών και άδειας, καθώς και αποζημίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και επιδόματα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, επιδόματα εορτών και αδείας του Συμβούλου Επικοινωνίας και του επιστημονικού προσωπικού των Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφος 13 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.