Νόμος 3333/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εμπορευματικό Κέντρο ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για σχέδια ή προγράμματα εθνικού επιπέδου. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Η απόφαση ίδρυσης συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και διάγραμμα κάλυψης, τα οποία δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή:

 

α) καθορίζεται η θέση, η έκταση και τα όρια του Εμπορευματικού Κέντρου,

 

β) εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εμπορευματικού Κέντρου.

 

γ) καθορίζονται ειδικά οι χρήσεις γης για την έκταση στην οποία οριοθετείται το Εμπορευματικό Κέντρο και οι κατηγορίες επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αυτό,

 

δ) εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7,

 

ε) καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να κατασκευασθούν,

 

ζ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου, τμηματικά ή συνολικά, με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών έργων,

 

η) επιβάλλονται περιορισμοί και όροι στη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου,

 

θ) τάσσεται προθεσμία για την υποβολή σχεδίου κανονισμού λειτουργίας,

 

ι) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

3. Η απόφαση ίδρυσης Εμπορευματικού Κέντρου επέχει θέση άδειας ίδρυσης, σκοπιμότητας ή εγκατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Η απόφαση της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου από την υποχρέωση τήρησης, όπου αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, των διαδικασιών αδειοδότησης για την υλοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του έργων και δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση των επί μέρους δραστηριοτήτων του, όπως: η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των επί μέρους δραστηριοτήτων του. Για έργα και δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

5. Σε περίπτωση τροποποίησης έργου ή δραστηριότητας που προβλέπεται από την απόφαση ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου ή προσθήκης νέου έργου ή δραστηριότητας, εξετάζεται ύστερα από αίτηση της Εταιρείας του, συνοδευομένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η συμβατότητα της προτεινόμενης μεταβολής ή προσθήκης με την απόφαση ίδρυσης. Αν διαπιστωθεί συμβατότητα, εκδίδεται τροποποιητική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον το Εμπορευματικό Κέντρο βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του. Εν συνεχεία τηρούνται και οι τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης για την τροποποίηση ή προσθήκη έργου ή δραστηριότητας, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.