Νόμος 3372/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου της οικονομικής βιωσιμότητας των ΑΑΕ και ΤΑΑ και μελέτης και υποβολής προτάσεων επί των ληπτέων μέτρων εξυγίανσης αυτών, η οποία αποτελείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου της, που δεν μπορεί να υπερβεί το εξάμηνο, καθώς και η εφάπαξ αμοιβή των μελών της, της σχετικής δαπάνης βαρύνουσας τις οικείες επαγγελματικές ενώσεις των ΑΑΕ και ΤΑΑ.

 

2. Η Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου της δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τις τράπεζες, που χρηματοδότησαν την ΑΑΕ ή το ΤΑΑ, αθλητικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες.

 

3. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46, 46Α, όπως αυτά ισχύουν, του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις δεν εφαρμόζονται επί αθλητικών ανωνύμων εταιριών, πλην των περιπτώσεων εκκρεμών,ενώπιον των δικαστηρίων, σχετικών αιτήσεων περί υπαγωγής στις ως άνω διατάξεις.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 76A του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3262/2004 τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και για περίοδο μιας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των ΑΑΕ, συνυπολογίζεται κατ' εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της πλασματικής αξίας των αθλητών κάθε ΑΑΕ διαβιβάζεται από την ως άνω επιτροπή στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών κάθε ΑΑΕ, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της ΑΑΕ ή του αθλητικού σωματείου απ' όπου προήλθε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομάδας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσά των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την ΑΑΕ στην οποία ανήκει. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και η διαδικασία ή τυχόν επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών.}

 

γ) Οι παράγραφοι 5 και 6 αυτού καταργούνται.

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του νόμου 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004), αντικαθίσταται, από το χρόνο έναρξης ισχύος της ως άνω παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004, ως ακολούθως:

 

{1. Οι ανερχόμενες από τη Δ' στη Γ' Εθνική Κατηγορία ποδοσφαιρικές ομάδες για την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005 και εφεξής δύνανται να επιλέγουν τη μορφή της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας ή του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, με την οποία θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Οι ανωτέρω ομάδες οφείλουν να συστήσουν ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρίας ή Τμήμα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, άλλως αποβάλλονται από αυτό. Την απόφαση της αποβολής λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, δύνανται μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου να αντικατασταθούν από τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, ιδρυόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία υποκαθιστούν τις αντίστοιχες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες μόνο στα αγωνιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Για την ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος, όπως αυτό ισχύει. Τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών διέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ομάδες Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας.}

 

β) Μέλη της διοίκησης καθώς και μέτοχοι, πλην του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, κατέχοντες ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας που αποφασίζει κατά τη διαδικασία της περιπτώσεως α' της παραγράφου αυτής τη λύση της, δεν δικαιούνται συμμετοχής σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρίας, Τμήμα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών ή αθλητικό σωματείο επί μία δεκαετία από τη λύση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας.

 

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται, αναλόγως και για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες και Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του νόμου 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004, αφότου αυτές ίσχυσαν.

 

7. Για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες που υποβιβάζονται από τη Β' στη Γ' Εθνική Κατηγορία ή αντίστοιχα από την Α1 στην Α2 Εθνική Κατηγορία οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από τον υποβιβασμό τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.