Νόμος 3710/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί στις 31-12-2010, καταρτίζεται ανά Νομαρχία πρόγραμμα με το οποίο καλούνται όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2052/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών καυσαερίων των δικύκλων, η μεθοδολογία ελέγχου, η μορφή και το περιεχόμενο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων των δικύκλων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

3. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1995 (ΦΕΚ 193/Α/1995) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Στο τέλος της περίπτωσης η' προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εντός δέκα (10) ημερών.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση θ', ως εξής:

 

{θ. Όταν, κατά τον έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου, διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, ο έλεγχος καυσαερίων είναι ανέφικτος, με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, τότε ακυρώνεται η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων αν υπάρχει. Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εντός δέκα (10) ημερών.}

 

γ. Τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1995 ύψους δέκα χιλιάδων και πενήντα χιλιάδων δραχμών αναπροσαρμόζονται, αντιστοίχως, σε πενήντα και τριακόσια ευρώ.

 

4. Η παράγραφος 1.6 του άρθρου 4 του νόμου 3446/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.6. Έως ότου επεκταθεί ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σε όλη τη χώρα, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε νομό στον οποίο ισχύει ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και το ελεγχόμενο όχημα έχει ταξινομηθεί επίσης σε νομό που ισχύει ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. Στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.