Νόμος 2052/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών, λεωφορείων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεώς της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου καυσαερίων, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού για κάθε κατηγορία οχήματος, η ισχύς της κάρτας ανάλογα με τη συχνότητα του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Με ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών καυσαερίων των δικύκλων, η μεθοδολογία ελέγχου, η μορφή και το περιεχόμενο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων των δικύκλων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

3. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καταρτίζεται το πρόγραμμα με βάση το οποίο καλούνται να ελεγχθούν για πρώτη φορά τα κυκλοφορούντα οχήματα, κατά την έναρξη εφαρμογής του ελέγχου, που καθιερώνεται με το νόμο αυτόν. Όλα τα οχήματα, τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία μετά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω ελέγχου καυσαερίων, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον έλεγχο αυτόν το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.

 

4. Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2, από τα αρμόδια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργεία επισκευής οχημάτων, που υπάγονται στο νόμο 1575/1985 ή κέντρα ελέγχου, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής.

 

Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που γίνεται σε κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταβάλλεται από τους κατόχους του οχήματος το ειδικό τέλος, που καθορίζεται με την παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα για τον έλεγχο ενός μόνο συστήματος του οχήματος, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του ειδικού τέλους για έναν πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή, που καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων στα ειδικώς εξουσιοδοτημένο συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου, για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων, εφόσον αυτός περιλαμβάνει μόνο τους προβλεπόμενους από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ελέγχους και το ύψος του χρηματικού αντιτίμου, που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την παράγραφο 5.

 

Τα έντυπα των καρτών ελέγχου καυσαερίων χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στο κατά την παράγραφο 5 ανάδοχο, ο οποίος καταβάλλει ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής που θα καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου καυσαερίων, όπως αυτή καθορίζεται με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

Το προϊόν από την είσπραξη του ειδικού τέλους για τη χορήγηση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών των εντύπων των καρτών ελέγχου καυσαερίων αποτελεί έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθεται κυρίως για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτύπωσης των καρτών.

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Η εποπτεία αυτή δύναται να ανατίθεται είτε σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σωματεία ή φυσικά πρόσωπα, που είναι εξειδικευμένα και διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο και την κατάλληλη τεχνική υποδομή. Η ανάθεση γίνεται στις μεν υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους δε λοιπούς με σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται: τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής αυτού, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία εποπτείας, το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αμοιβή του αναδόχου κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, προέρχεται από το χρηματικό αντίτιμο της παραγράφου 4.

 

Από την ανάθεση της εποπτείας της εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 838/1970 για την αντιμετώπιση δαπανών άσκησης της εποπτείας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί μητρώο ιδιωτικών συνεργείων επισκευής οχημάτων και κέντρων ελέγχου, στο οποίο εγγράφονται τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου, που εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, το οποίο παραδίδει και στον ανάδοχο.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο κατά την προηγούμενη παράγραφο μητρώο και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού και κατάλληλου προσωπικού. Τα κέντρα ελέγχου υπάγονται κατά τα λοιπά στις διατάξεις του νόμου 1575/1985, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

8. Το σύστημα εφαρμογής της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων υπόκειται σε έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις, όλων των υποκείμενων στο σύστημα.

 

Ειδικότερα ο έλεγχος:

 

α) όσον αφορά στο χρήστη, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων των σχετικών με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων και των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια αυτών, και

 

β) όσον αφορά στον εκδότη της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξουσιοδοτημένων συνεργείων και κέντρων ελέγχου.

 

9. Ο έλεγχος της εφαρμογής του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων ασκείται από όργανα, που ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

 

α) τα τοπικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων στα πλαίσια των προγραμματισμένων ή και έκτακτων διενεργούμενων ελέγχων επί όλων των οχημάτων, σύμφωνα με το νόμο.

β) όργανα της Αστυνομίας Τροχαίας Κίνησης,

γ) όργανα των Δημοτικών Αστυνομιών της Χώρας.

δ) όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

ε) Όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στα πλαίσια της ασκούμενης από αυτό γενικής εποπτείας εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

στ) εξουσιοδοτημένους ιδιώτες ελεγκτές, ειδικά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αυτοκινούμενα συνεργεία ελέγχου με συνοδεία αστυνομικού οργάνου. Τα όργανα ελέγχου της περίπτωσης (ε) δεν δικαιούνται να εκδίδουν Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων, ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική, ιδιοκτησιακή ή εργασιακή σχέση με τον εκδότη Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, εκτός των κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

 

Τα προσόντα του εξουσιοδοτημένου ιδιώτη ελεγκτή, ο απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός και ο τρόπος μέτρησης ρύπων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται η αμοιβή των ελεγκτικών οργάνων στην περίπτωση που διεξάγουν ελέγχους κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) και με το άρθρο 19 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995).

 

10. Ο έλεγχος των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων πραγματοποιείται με σύντομες δοκιμασίες.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι σύντομες δοκιμασίες ελέγχου ρύπων καυσαερίου, καθώς και οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές αυτών για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων, για τη χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και για τον περιστασιακό έλεγχο.

 

12. Η γενική εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία άσκησης της εποπτείας αυτής και το ειδικότερο περιεχόμενό της.

 

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, μόρια επιβάρυνσης, ύψος ποινών, όργανα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους τρεις παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, δηλαδή στους χρήστες (οδηγούς), στους εκδότες (συνεργεία και κέντρα ελέγχου) και στους ελεγκτές. Οι επιβαλλόμενες ποινές συνίστανται, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, σε σύσταση, χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και ειδικού σήματος έως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και προκειμένου για συνεργεία, κέντρα ελέγχου ή ελεγκτές, σε χρηματικό πρόστιμο ή ανάκληση της εξουσιοδότησης ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.