Νόμος 4635/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση θ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι δραστηριότητες του εδαφίου αυτού μπορούν να εγκαθίστανται και στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις των νόμων 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α/1965) και 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου ως προς το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 40% όταν σε Επιχειρηματικά Πάρκα εγκαθίστανται δραστηριότητες της περίπτωσης (η) της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχει καθόλου εφαρμογή σε Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η έκταση κάθε Επιχειρηματικό Πάρκο και οι υποδομές του προορίζονται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται χωρίς την άδεια της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για τον σκοπό αυτόν η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου:

 

(α) Υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετημένης περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου διακριτή σήμανση, που να υποδηλώνει την ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

(β) Δύναται, κατά την κρίση της, να εγκαθιστά κατάλληλα συστήματα ελέγχου της εισόδου στο Επιχειρηματικό Πάρκο και της χρήσης των υποδομών του και να αποτρέπει, εφόσον απαιτείται, τη μη αδειοδοτημένη ή αντισυμβατική χρήση τους. Το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011.}

 

4. Η φράση στον Φορέα ΒΕΠΕ στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011, όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), αντικαθίσταται με τη φράση στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011, νοείται εφεξής η απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών της παρούσας παραγράφου.

 

7. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, μετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού, θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, μετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη από το 15% της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας μεταβολές των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, έστω και αν αυτή είναι πάλι μικρότερη του 15%, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.}

 

6. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση (ενδεικτικά αυτοκινητόδρομοι, εθνικές και επαρχιακές οδοί, κόμβοι κ.λ.π.), καθώς και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που περιλαμβάνονται σε ζώνη κατά μήκος του Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 3891/2010 και για τη χρήση που προβλέπεται στο στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6Α του ιδίου αυτού νόμου. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού Πάρκου ορίζονται σε 6% κατ' ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Α' και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Β' και Γ'. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού Πάρκου συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

7. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 3982/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ' αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση. Επιπροσθέτως με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4458/1965 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2545/1997, η εγκατάσταση επιχείρησης μπορεί να γίνει και με σύσταση δικαιώματος επιφάνειας όπως αυτό ορίζεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του νόμου 3986/2011. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών γίνεται λόγος για δημόσιο κτήμα, θα νοείται για τις ανάγκες του παρόντος γηπέδου σε Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, ενώ ως κύριος που μπορεί να συστήσει το δικαίωμα επιφάνειας νοείται: α) η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου προκειμένου για γήπεδα Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος μέρους, β) ο φορέας ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. προκειμένου για γήπεδα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών του νόμου 2545/1997 και γ) ο φορέας οργάνωσης και εκμετάλλευσης προκειμένου για γήπεδα Βιομηχανικών Περιοχών του νόμου 4458/1965. Στο περιεχόμενο του δικαιώματος επιφάνειας του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να περιλαμβάνονται, εκτός από τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3986/2011, και πρόσθετοι όροι που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης του Επιφανειούχου, τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό Λειτουργίας και γενικά όροι που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και βιωσιμότητας του Οργανωμένου Υποδοχέα.}

 

8. Στο άρθρο 54 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του νόμου 4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του νόμου 4442/2016.}

 

9. Στο άρθρο 54 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Οι όροι που διέπουν τις εγκαταστάσεις και την άσκηση της δραστηριότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την κανονιστική προέλευσή τους (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, Κανονισμός Λειτουργίας, πρότυπα λειτουργίας κ.λ.π.) δεσμεύουν τον φορέα της επιχείρησης ακόμη και αν οι εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας και διαπιστωμένης αφερεγυότητας της εγκατεστημένης επιχείρησης, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου οφείλει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως τις αρμόδιες αρχές και να συνεργάζεται μαζί τους, προκειμένου οι τελευταίες να θέτουν σε εφαρμογή τους όρους και τις διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη και αποκατάσταση των κινδύνων σε περίπτωση διακοπής της αδειοδοτημένης εγκατάστασης ή δραστηριότητας.}

 

10. Στο άρθρο 54 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή, μετά τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η ΕΔΕΠ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που αφορούν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων ευθύνης τους. Η διαδικασία θα προβλέπεται ειδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας.}

 

11. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55Α του νόμου 3982/2011, όπου αναφέρεται ο νόμος 4085/1965 διορθώνεται σε νόμο 4458/1965.

 

12. Στο άρθρο 55 του νόμου 3982/2011, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές, ιδιωτικές ή δημόσιες, δύναται να χρησιμοποιούνται από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ένα Επιχειρηματικό Πάρκο, εφόσον συμφωνεί ο φορέας διαχείρισής τους. Οι διευκολύνσεις που τυχόν απαιτούνται όπως, τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της υποδομής, τεχνικές μεταβολές των εγκαταστάσεων της υποδομής κ.λ.π., γίνονται με φροντίδα και δαπάνες του φορέα του Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 56Β του νόμου 3982/2011 προστίθεται η φράση:

 

{με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ.}

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συσταθεί η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων και τις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1080/1980.

 

β. Κατ' εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μετά τη μεταβίβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου:

 

i) Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης α' Βαθμού υποχρεούται να απέχει από την παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος.

 

ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών και φόρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο και στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το χαμηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντίστοιχη κατηγορία χρήσης που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης.

 

iii) Το 80% των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση των προηγούμενων εδαφίων.

 

Εφόσον το ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή την Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, το υπόλοιπο 20% των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, λογιζόμενο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.

 

γ. Για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που οφείλεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), για τα ακίνητα στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η επιφάνεια των κτισμάτων.

 

δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, με ανάλογη προσαρμογή, και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του παρόντος.}

 

15. Στο άρθρο 58 του νόμου 3982/2011 μετά την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου σε περίπτωση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύναται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο, να εκτελεί αντί του εκάστοτε αρμόδιου φορέα τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012).}

 

16. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου για τη διασφάλιση της έκτασης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 46, καθώς και έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να μην μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παράγραφος 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Ομοίως απαλλάσσεται από τον φόρο η μεταβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48.}

 

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του νόμου 3982/2011 καταργείται.

 

18. Η παράγραφος 9 (ήδη 8) του άρθρου 62 του νόμου 3982/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των περιπτώσεων α' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τις Βιομηχανικές Περιοχές του νόμου 4458/1965 και Β.Ε.ΠΕ. του νόμου 2545/1997 για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται παράλληλα και τα κίνητρα που προβλέπονται στους νόμους αυτούς, με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.}

 

19. Μετά το άρθρο 62 του νόμου 3982/2011 εισάγεται άρθρο 62Α ως εξής:

 

{Άρθρο 62Α: Διαμεσολάβηση

 

Κάθε διαφορά εκ συμβάσεως ή εκ του νόμου, η οποία ανακύπτει μεταξύ εγκατεστημένης επιχείρησης αφενός και του φορέα διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΔ) αφετέρου, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αναλογικά εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 183 - 185 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).}

 

20. Στο άρθρο 63 του νόμου 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες εφαρμόζονται και στους λοιπούς οργανωμένους υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρεται η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, νοείται αντίστοιχα: α) ο Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις Βιομηχανικές Περιοχές του νόμου 4458/1965 ή β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του νόμου 2545/1997.}

 

21. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύναται να κατατάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία έργα που ευρίσκονται ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηματικών πάρκων του Μέρους Τρίτου του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.