Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63i

Άρθρο 63Ι: Διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Σε περίπτωση συστηματικής παράβασης από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυτικού Αερίου, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ιδίως στο άρθρο 14 αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου διατηρεί την κυριότητα του συνόλου των στοιχείων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 

(α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχεία α', β' και γ' του παρόντος,

 

(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δυνάμει του άρθρου 68, και του εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

 

(γ) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συμμορφωθεί προς το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υπό την παρακολούθηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

(δ) ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεώνεται να παράσχει όλα τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και

 

(ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

4. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης και επιβαρύνσεων συμφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση με προγραμματισμό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης), την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

 

5. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως κύριος των παγίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται:

 

(α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα όλων των συναφών πληροφοριών,

 

(β) να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου και εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή να συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης υπόκεινται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πριν από την έγκριση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαβουλεύεται με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και με τους Χρήστες του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος,

 

(γ) να μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά στα πάγια στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση το μέρος της ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, και

 

(δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επεκτάσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο β', συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως κυρίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς τις υποχρεώσεις που υπέχει με την παράγραφο 4 του παρόντος.

 

7. Ο διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαλλάσσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τα άρθρα 63Β ως και 63Η του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.