Νόμος 4001/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και έχει, δυνάμει του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως:

 

α) Προΐσταται της Γραμματείας και όλων των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και διευθύνει το έργο τους.

 

β) Είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

γ) Εκδίδει τις ατομικές πράξεις που αφορούν σε θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εκτός από αυτές για τις οποίες αρμόδια είναι τα αντίστοιχα συμβούλια ή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και μπορεί να προβαίνει σε κατάρτιση συμβάσεων αξίας μέχρι του ποσού για το οποίο επιτρέπεται προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αυτός αναπληρώνεται από τον Α' Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει μπορεί να αναθέτει τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της Αρχής για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών σε άλλο μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή σε μέλος της Γραμματείας της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 149 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

2. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται, με απόφαση της, να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες για την εξέταση και έρευνα θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.Στις, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συγκροτούμενες επιτροπές και ομάδες μπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής και ομάδας. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο οποίος δύναται να αποφασίσει τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

3. Ο Πρόεδρος τηςΡυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει σε άλλα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή σε μέλη της Γραμματείας της κάποια ή κάποιες από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιπτώσεις α' έως και ε'.

 

H αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται δύναται να ασκείται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

4. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχει εξουσιοδότηση σε άλλα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή σε μέλη της Γραμματείας της να υπογράφουν αντί αυτού και με εντολή του τις πράξεις που ο Πρόεδρος έχει αρμοδιότητα να εκδίδει.

 

5. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και των δαπανών της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 149 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.