Νόμος 4277/14 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Τροποποίηση των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Ορισμοί

 

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

 

α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

 

β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι:

 

α)α) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

β)β) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

 

γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

ε) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και δια του Δημοπρατηρίου.

 

στ) Καλάθι της Περιφέρειας είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.}

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

 

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. Στο Μητρώο εγγράφεται και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Επίσης στο Μητρώο εγγράφονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου.

 

3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοικητική μονάδα με την ονομασία Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας (στο εξής Εποπτική Αρχή).

 

4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ιδρύεται πενταμελές Γνωμοδοτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, με συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εμπειρία.

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Εποπτικής Αρχής, τρία μέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα και με το άρθρο 4, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει επίσης την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση των βιβλίων που απαιτεί ο νόμος αυτός. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών προς αυτήν ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα.}

 

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας 15 ημερών.

 

3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:

 

α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

 

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τους ισολογισμούς, λογαριασμούς και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας του, αν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,

 

γ) αριθμό μελών, σύμφωνα με βιβλίο μητρώου μελών,

 

δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό, επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και με βάση την πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί,

 

4. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίες για 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του Συμβουλίου. Μετά τη λύση του Αγροτικού Συνεταιρισμού ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 2 ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται να παρατείνει το χρόνο της εκκαθάρισης.}

 

5. Το άρθρο 6 του νόμου 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

 

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμμετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Σε μία Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη μπορεί να συμμετέχει και άλλη Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις εγγράφονται και στο Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.}

 

6. Οι παράγραφοι 1, 7 και 8 του άρθρου 7 του νόμου 4015/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων αποτελεί την εθνική και συντονιστική οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και δεν έχει εμπορική ιδιότητα.

 

7. Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, με βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής. Κάθε αγροτικός συνεταιρισμός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθμεί από 10 μέχρι 250 φυσικά πρόσωπα μέλη και δύο αντιπροσώπους εφόσον αριθμεί από 251 μέχρι 500 μέλη. Για κάθε επόμενα πεντακόσια μέλη εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο.

 

Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα άρθρα 14 και 15 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.}

 

7. To άρθρο 15 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων για τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρήσεων, εφαρμόζονται και στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου, που μετατρέπονται - συγχωνεύονται. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νομικών προσώπων της παρούσας παραγράφου.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 15 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:

 

{15. Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση στα μέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

 

16. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό Αγροτικό Συνεταιρισμό, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.}

 

9. Το άρθρο 19 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

 

α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μελών των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, περί συγχωνεύσεως και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών περί μετατροπής σε Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, λαμβάνονται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευση - μετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή μέχρι 30-09-2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

 

β) Η μετατροπή μίας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης σε Αγροτικό Συνεταιρισμό συντελείται με τη συγχώνευση των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών - μελών της, και δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) του νόμου αυτού.

 

α)α) Η γενική συνέλευση της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - μετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συγχωνευόμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών υπερβαίνει τα 400 μέλη, η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και της μετατρεπόμενης Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται με την απαρτία των αντιπροσώπων των μελών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με τη μετατρεπόμενη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ίδια πλειοψηφία.

 

β)β) Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και φυσικά πρόσωπα - μέλη των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.

 

γ)γ) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ε)ε), μπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

δ)δ) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση, που γίνεται από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση με την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, για ένα έτος μετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η δέσμευση αυτή παύει να ισχύει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για την εκκαθάριση. Η μίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσμεύει και τον Εκκαθαριστή.

 

ε)ε) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν αρνητική οικονομική θέση, μπορούν, εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, με το οποίο όμως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιμότητα του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού ή της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσης - μετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσμεύει και το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διάταξη ισχύει και για τις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη.

 

στ)στ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Δασικών - Αγροτικών Συνεταιρισμών, παραμένουν μέλη των Ενώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα νομικά πρόσωπα των αγροτικών συνεταιρισμών που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των αγροτικών συνεταιρισμών και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που θα συγχωνευθούν - μετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν.

 

Η διάταξη ισχύει και για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που προέρχονται από τη μετατροπή του παρόντος άρθρου.}

 

Η διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από τη μετατροπή του παρόντος άρθρου.

 

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 2810/2000, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει εκάστη.}

 

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), των άρθρων 29 και 30 του νόμου [Ν] 2810/2000 μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης - μετατροπής τους, μέχρι 30-09-2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

 

Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού Αγροτικοί Συνεταιρισμού και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής.}

 

ε) Η παράγραφος 10 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται εξής:

 

{10. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, που συγχωνεύονται - μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους [Ν] 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου.

 

Η διάταξη ισχύει από 21-09-2011.}

 

στ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 19 προστίθενται παράγραφοι 11, 12, 13, 14 και 15 ως εξής:

 

{11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και ερευνά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - μετατροπή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως - συνεταιρισμοί, οφείλουν εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.

 

13. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση, στην οποία ήταν μέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30-09-2014 με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των θητειών τους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει.

 

14. α) Η μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: α)α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011, β)β) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση μιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη μετατροπή, δεν ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της μετατροπής ασκείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσμία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της μετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

β) Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από τη μετατροπή Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίες ασκούνται εντός προθεσμίας 1 έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

 

Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

10. To άρθρο 19Α όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19Α όπως ισχύει, οι λέξεις: του άρθρου αυτού αντικαθίσταται από τις λέξεις: του άρθρου 19.

 

β) Στο τέλος του άρθρου 19Α προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η διάταξη καταλαμβάνει και την περίπτωση της πτωχεύσεως όλων των προαναφερομένων νομικών προσώπων.

 

11. Στο σύνολο των διατάξεων του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις: Συλλογική Αγροτική Οργάνωση (ΣΑΟ), αντικαθίστανται από τις λέξεις: Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΑΣΟ), όπου αυτές αναφέρονται και στην αντίστοιχη κλίση που αυτές απαντώνται.

 

12. Ο νόμος [Ν] 2810/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από 10 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2810/2000. Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.}

 

β) Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5 - Μέλη

 

Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Αγροτικού Συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να γίνει και άλλος Αγροτικός Συνεταιρισμός κατά τους όρους που θα ορίσει τo καταστατικό του συνεταιρισμού.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το εισόδημα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδημα.}

 

δ) Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

α)α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισμών ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 10.000 €.}

 

β)β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.}

 

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 3.}

 

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών με βάση τα προς εκτέλεση του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα Προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από μέλη των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Στις λοιπές Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.}

 

η) Το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Λύση

 

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λύονται:

 

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.

 

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.

 

γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.

 

δ) Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του συνεταιρισμού.

 

ε) Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας των αγροτικών συνεταιρισμών μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών τους ή της Εποπτική Αρχής. Η απόφαση υπόκειται σε έφεση.

 

στ) Στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του νόμου 4015/2011.}

 

θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2810/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αποκλειστικά για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε διανέμεται στα μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς.}

 

13. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται να ασκούνται από την Εποπτική Αρχή με το παρόν άρθρο, ασκούνται, μέχρι τη σύσταση της διοικητικής μονάδας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4015/2011, από τη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

14. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 51 της κοινής υπουργικής απόφασης 52800/2006 των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1443/Β/2006), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 18 του νόμου 3147/2003 και την παράγραφο 19 του ιδίου ως άνω άρθρου 18 του νόμου 3147/2003, καταργείται από 14-02-2012.

 

15. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), μπορούν μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης να διενεργήσουν εκ νέου οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη διαδικασία συγχωνεύσεως ή και μετατροπής τους.

 

Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή και μετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

16. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31-10-2014 οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

16. (πρώην 17) Ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31-07-2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις τους από 01-08-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ταμείου ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.