Νόμος 4070/12 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:

 

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,

 

β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και συγκεντρωτικά ανά έτος.

 

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ' αριθμόν 53571/3839/06-09-2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού. Με κοινή απόφαση των υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση.

 

5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ετήσιο τέλος ύψους 220 € για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του νόμου 4053/2012. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:

 

α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.

β) Σε πυλώνες φωτισμού.

γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αδειοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2Α του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραμένουν σε ισχύ.

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 - 4 της υπ' αριθμόν 53571/3839/06-09-2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1 kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

9. α. Αν η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000)) ή / και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9)α προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 m από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 - 4 της υπ' αριθμόν 53571/3839/06-09-2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Υπουργού.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παραγράφου 2Η του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

12. Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας ή ότι αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία Ρύθμισης αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου με την καταβολή ειδικού προστίμου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή κεραίας δεν εδράζεται επί του αυθαιρέτου τμήματος του κτιρίου.

 

13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης:

 

α) Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012, αδειοδοτημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νόμου 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πληρότητας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι' αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας.

 

Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

 

Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

14. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20 kW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λ.π.) που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η αδειοδότηση και η τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν σχετίζονται με τις διατάξεις που αφορούν τις κατασκευές κεραιών και τη διαδικασία της έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας ή πιστοποιητικού πληρότητας που εκδίδει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

15. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της, εφαρμόζεται η υπ' αριθμόν 53571/3839/06-09-2000 κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

 

16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάσει του προγενέστερου του νόμου 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός 2 μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών.

 

Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός 30 ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός 60 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την περίπτωση 1)θ του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 702/1977 (ΦΕΚ 268/Α/1977), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 3 μηνών από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της προσφυγής και δύναται με απόφασή του να παραπέμψει το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούμενη έγκριση.

 

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών χωρεί αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:

 

Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων. Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις / μελέτες:

 

α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

 

β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.

 

γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση Θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα.

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου.

 

Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες / αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες / αιτήσεις ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις / μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.

 

Οι κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

(α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.

 

(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας.

 

Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.

 

Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου.

 

Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από:

 

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ' αριθμόν 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,

 

(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011.

 

Μετά τη χορήγηση:

 

(α) θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και

 

(β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον 1 μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής.

 

Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α', οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και να ενημερώνουν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:

 

α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή

 

β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις / μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή

 

γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων / μελετών.

 

Γ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α':

 

α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α'.

 

β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α', κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σημείο Α', Άδεια Κατασκευής Κεραίας.

 

γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας.

 

Δ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών.

 

Ε. Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα:

 

α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

 

β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

 

Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.

 

ΣΤ. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.

 

Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:

 

α) ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση / μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων / μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε τέσσερις μήνες από την αποδεδειγμένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον ενδιαφερόμενο:

 

α)α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή

β)β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις / μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή

γ)γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων / μελετών.

 

γ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης / μελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

18. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:

 

α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.

 

β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

 

γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.

 

20. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της παραγράφου 6 του άρθρου 75.

 

21. Στην περίπτωση Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), αντί της άδειας του οικείου Νομάρχη, απαιτείται η άδεια του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

22. Πάρκα κεραιών λειτουργούν μόνο με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Πάρκων, οι διαχειριστές των Πάρκων Κεραιών εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι διαχειριστές, η διαδικασία εγκατάστασης κεραιών, οι δικαιούχοι εγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης στο Πάρκο Κεραιών υφιστάμενων κεραιών.

 

23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παράγραφος 2Α του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και του παρόντος νόμου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2Α του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραμένουν επίσης σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.