Νόμος 4164/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 13

 

1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη.

 

2. Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφηση δεν καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή ή η χρησιμοποίησή της, λόγω κλίμακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιμοποιείται και η αεροφωτογράφηση έτους λήψης 1960.

 

Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-06-1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες.

 

3. Αρμόδια για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη, την ανάρτησή του, την παραλαβή του, την τήρησή του, την καταχώριση, την επεξεργασία και προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, και την αναμόρφωσή του είναι η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Η κατάρτιση, η συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη και οι λοιπές εργασίες έως την κύρωσή του, μπορούν να εκτελούνται και από ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 541/1978, μετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην σχετική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία γραφείου του μελετητή στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πριν από την ανάρτηση τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης αποστέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Δασών για τυχόν παρατηρήσεις.

 

4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεωρείται με τον ίδιο τρόπο το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την αρχική υποβολή του ακόμη και στην περίπτωση τμηματικής υποβολής του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας, ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο, δύνανται να υποβάλουν, ατελώς, αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.}

 

2. Το άρθρο 14 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 14

 

1. Ο δασικός χάρτης αναρτάται ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που διατίθενται στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, το οποίο συγκροτείται και ορίζεται η έδρα του με απόφαση της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο αναρτάται στα Γραφεία της οικείας Διεύθυνσης Δασών, στο οικείο Δασαρχείο και στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με μέριμνα των αντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών.

 

Ανακοίνωση της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και μία τοπική και αποστέλλεται προς ανακοίνωση στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό.

 

2. Ο δασικός χάρτης δημοσιοποιείται και μέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Ο χάρτης παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

 

3. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

3. Το άρθρο 16 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 16

 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο ή σε ηλεκτρονική φόρμα, και κατατίθενται αντίστοιχα:

 

α. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέλους.

 

β. Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας, αμφισβητείται ο χαρακτήρας, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με συστημένη επιστολή, στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Ανάρτησης Δασικού Χάρτη. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.}

 

4. Το άρθρο 17 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 17: Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών

 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.

 

2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, διαβιβάζεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός 10 ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.

 

4. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

5. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

5. Το άρθρο 18 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 18

 

1. Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις εξετάζονται από τις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης.

 

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων μπορεί να είναι περισσότερες από μία και συγκροτούνται από έναν δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), έναν τοπογράφο μηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν δικηγόρο μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982. Δικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν μπορεί να ορίζεται μέλος επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων.

 

Η θητεία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αντίστοιχα. Το αίτημα διαβιβάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, μέσω του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Η γνώμη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτεραιότητα και, μετά την αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κάθε γνωμοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς ενημέρωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της περιφέρειάς τους.

 

3. α) Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δασικού χάρτη και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων καταρτίζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών και γεωπόνων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι υπάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση, για διάστημα έως 6 μήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, ο χρόνος της προσωρινής διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

 

Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα την προσωρινή διάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δασολόγου, τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, για διάστημα έως 6 μήνες με αποκλειστική απασχόληση.

 

Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, ο χρόνος της προσωρινής τους διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

 

Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου.

 

β) Για την υποστήριξη του ελέγχου του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, μπορεί να διατίθεται προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, τεχνολόγων τοπογράφων και τεχνολόγων πληροφορικής από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Η διάθεση του ανωτέρω προσωπικού, από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση στο παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστημα έως ένα χρόνο με απόφαση που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έδρας από την οποία προέρχονται.

 

4. Για την αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011.

 

5. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών.

 

6. Η κρίση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για το δασικό, αναδασωτέο ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται με βάση: α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα προσκομιζόμενα από τον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις στοιχεία, γ) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται με τη μορφή υπομνήματος, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, επιπροσθέτως αποφαίνονται για την ορθή ή μη αποτύπωση της θέσης και των αποτυπωθέντων ορίων των εκτάσεων: α) για τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 και β) αυτών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

 

7. Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 4 μηνών από τη διαβίβασή τους προς αυτές. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 2 επιπλέον μήνες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

 

Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.

 

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα παράστασης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από τον γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

 

8. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους από τις εργασίες της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί 3 τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να το αντικαθιστά χωρίς άλλη διατύπωση.

 

9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19.}

 

6. Το άρθρο 19 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 19

 

1. Με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 17, συμπληρώνεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται και διορθώνεται για τις εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές αντιρρήσεις. Ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 διορθώνεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται και στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων αφορούν στην αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων του. Ομοίως διορθώνεται αν εμφιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων του.

 

2. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό του με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του. Στη συνέχεια ο κυρωμένος δασικός χάρτης αποστέλλεται και φυλάσσεται στην οικεία διεύθυνση δασών. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται άμεσα στην οικεία διεύθυνση δασών και στην Ειδική Γραμματεία Δασών.

 

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ο δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

4. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη έκταση.

 

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, εφόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, το οποίο επιλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει κάθε φορά, μέσα σε 5 μήνες.}

 

7. Το άρθρο 20 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 20

 

1. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά, όπως προκύπτουν από αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, μετά την κύρωσή του. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, οι ανωτέρω εκτάσεις αποτυπώνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη και διαβιβάζονται σε ψηφιακή διανυσματική μορφή, συνοδευόμενες με όλα τα στοιχεία των πράξεων, στην εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται.

 

Για την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη ως προς τις εκτάσεις που προσετέθησαν, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος νόμου.

 

2. Ο αναμορφωμένος δασικός χάρτης της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, αίρεται η αναδάσωση εκτάσεων, οι οποίες δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση με βάση τον κυρωμένο δασικό χάρτη.

 

4. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

 

Μετά τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων κατά τις διατάξεις του νόμου 2664/1998, το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κτηματολογικά γραφεία. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22.

 

5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να μνημονεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών της προηγούμενης παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.

 

6. Μετά από την κύρωση κάθε δασικού χάρτη η αρμόδια Διεύθυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).}

 

8. Η παράγραφος 1 στοιχεία α' και γ' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, την αναμόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών, ο καθορισμός των κλιμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο τρόπος καθορισμού των περιμέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των εμβαδών τους, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμοποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος κωδικοποίησης των δασικών χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισμό των περιμέτρων ευθυγράμμισης και εξομάλυνσης των ορίων των δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, ο προσδιορισμός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση, συμπλήρωση και διόρθωση, ανάρτηση, παραλαβή, αναμόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών.

 

γ. Θέματα σχετικά με τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων, τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων τους και τον τρόπο τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών.}

 

9. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 22 του νόμου 3889/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, το οποίο κατατίθεται σε λογαριασμό της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, και κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας. Το τέλος αυτό μπορεί να μειώνεται με βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών αποδεικτικών στοιχείων.

 

Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους. Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν και άλλοι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών, εκ των οριζομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

4. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωση των δασικών χαρτών μπορεί να καλύπτονται και από το τέλος κτηματογράφησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995.}

 

10. Το άρθρο 23 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 23

 

Κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών, η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει αίτημα, συνοδευόμενο με την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά της υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εφαρμογή επί των ανωτέρω υποβάθρων και τη χορήγηση από αυτές σε ψηφιακή διανυσματική μορφή και στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 τα κάτωθι: α) με πορτοκαλί χρώμα το περίγραμμα των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21-11-1979 (ΦΕΚ 693/Δ/1979), της 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/1981) ή της 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος, β) με κίτρινο χρώμα το περίγραμμα των ορίων των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις ή που έχουν ορίσει μόνο ακτίνα όπως εφαρμόζονται, καθώς και τα όρια των σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους και δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο και γ) με πράσινο χρώμα και διακεκομμένη γραμμή το περίγραμμα των ορίων των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως άλση ή πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου εντός των ανωτέρω ορίων.

 

Οι ως άνω υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγήσουν τα ανωτέρω στην εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 90 ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της ανωτέρω προθεσμίας, τα ανωτέρω όρια αποτυπώνονται στον υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ίδια συλλέξει.}

 

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 καταργείται.

 

12. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Στην παράγραφο 24 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 541/1978 μετά την εντός παρενθέσεως λέξη εγκαταστάσεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής: και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους.}

 

13. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{9. Στην περίπτωση 24 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) οι λέξεις κατάρτισης δασικών χαρτών αντικαθίστανται από τις λέξεις κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους.}

 

14. Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Για τη μέχρι την κατά το άρθρο 3 του νόμου 3208/2003 κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

 

Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν δασολόγο του οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος της οικείας Διεύθυνσης δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας 45 ημερών. Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής δεν αμείβονται.}

 

15. Η παράγραφος 6 στοιχείο ε' του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21-11-1979 (ΦΕΚ 693/Δ/1979), της 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/1981) ή της 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του νόμου 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.}

 

16. Οι διατάξεις του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη κυρωθεί ολικά κατά το άρθρο 19 του νόμου 3889/2010.

 

17. Στο άρθρο 17 του νόμου 3889/2010, ως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, που έχουν προκύψει μετά την αναμόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του νόμου 2308/1995, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17, εμπεριέχει σφάλματα ως προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τμημάτων του, μπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων αυτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω δεδομένα.}

 

18. Στο άρθρο 14 του νόμου 998/1979, ως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος, τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης, καθώς και ο τύπος, το περιεχόμενο και τα στοιχεία της πράξης του Δασάρχη και της απόφασης της Επιτροπής των προηγούμενων παραγράφων. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης πράξης του Δασάρχη, καθώς και αυτόματης εισαγωγής των στοιχείων στην ταυτότητα του κτιρίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3843/2010.}

 

19. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών στις οποίες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ανεγερθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτίρια και εγκαταστάσεις δημοτικών σφαγείων, με χρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει από κοινοτικούς ή κεντρικούς εθνικούς πόρους, δεν απαιτείται για την περιβαλλοντική, βιομηχανική, οικοδομική αδειοδότησή τους, τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή τη νομιμοποίηση των υφισταμένων κτιρίων, η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο Δασαρχείο, ακόμη και αν αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο δασικός ή μη χαρακτήρας των και εκκρεμεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του νόμου 998/1979 διαδικασία, μέχρι την κύρωση του Δασικού χάρτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.