Νόμος 4179/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που αποτελούν τμήμα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.}

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ. Οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 5 αστέρων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 m2 και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον:

 

α)α) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους,

 

β)β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και

 

γ)γ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15.

 

β. Στην περίπτωση που ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 0,15 έως 0,20, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) Είτε καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισφορά καταβάλλεται ανά μεταβιβαζόμενη αυτοτελή ιδιοκτησία το αργότερο έως τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

β)β) Είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15.

 

γ)γ) Είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,15 συντελεστή δόμησης.

 

γ. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20 είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20 είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης.

 

δ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 m2 το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2)α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 m2 ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.

 

ε. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής οι κατασκευές που έχουν ρυθμισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του νόμου 3843/2010, ή έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, θεωρούνται ως νομίμως υλοποιημένη δόμηση και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομίμως υλοποιημένου συντελεστή δόμησης.

 

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), για τα οποία είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4002/2011, καθώς και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων, για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4002/2011.}

 

3. Στο άρθρο 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος, είναι δυνατόν να υπάγονται στο καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου, το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος, που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986) και της υπ' αριθμόν Α.9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 719/Β/1987).}

 

4. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Για την έκδοση της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταλληλότητα γηπέδου στην απόφαση καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παραγράφου 5, και έκθεση χωροταξικής θεώρησης ως αυτοτελές παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές και η ένταξη στο χώρο του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα και δραστηριότητες σε συνάρτηση και με το χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουρισμού με αναφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (μεγέθη τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, κατάσταση γενικής και ειδικής τουριστικής υποδομής κ.λ.π.), καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Σε περίπτωση χωροθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύματος σε νησί, πλην των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και της Εύβοιας στην έκθεση χωροταξικής θεώρησης εξετάζονται τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά της συνολικής επιφάνειας του νησιού. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του υφιστάμενου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και να ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, κατισχύουν των κατευθύνσεων του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.}

 

γ. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011 μετά τη λέξη έργα, προστίθενται οι λέξεις ή φυσικά εμπόδια.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά, εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται ως εξής:

 

α)α) σε 55% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10,

 

β)β) σε 70% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 η παύση λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, με στόχο τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του, ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και επιστρέφεται εντόκως από της έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επιδότηση για την κατασκευή του ξενοδοχειακού καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.}

 

6. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 m2 ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Για όλες τις κατασκευές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012). Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα διαμερίσματα - δωμάτια, που μετατρέπονται σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8, για τις οποίες ισχύουν οι υφιστάμενες κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.