Νόμος 4302/14 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται, εκτός από τις Βιομηχανικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4458/1965, τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του νόμου 3982/2011, και σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

 

2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες) μπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών κτηρίων.

 

Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται:

 

α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1,

β) οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων,

γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Τυχόν έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δεν συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.

 

4. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σχεδιάζεται με κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα κυκλοφοριακά ρεύματα των οδών μπροστά από αυτό, από την πορεία των οχημάτων από και προς το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δραστηριότητες που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6. Κατ' εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως 20 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται:

 

α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1,

β) οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων,

γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 99 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.