Νόμος 4605/19 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) - Ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής κοινοποιείται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μέσα σε 3 έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο 15% της αξίας που έχει αυτή, κατά τον χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται με ατομική διοικητική πράξη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταβάλλεται, μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που τηρείται για τον σκοπό αυτό, σε 6 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής.

 

Με την ίδια πράξη καθορίζονται και τα σχετικά διαστήματα καταβολής των 6 δόσεων. Οι δόσεις καταβάλλονται εντός προθεσμίας 2 μηνών από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ενημερώνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά υπόχρεο και χρέος.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενημερώνεται η αρμόδια, για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του οφειλέτη, για τη δέσμευση αυτής, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013). Η άρση της δέσμευσης χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας γίνεται αν εξοφληθούν ολικά οι βεβαιωμένες οφειλές προς την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

Σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών, η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές, μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης, δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, το πλεόνασμα περιέρχεται στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου για τους σκοπούς της, και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται, σύμφωνα με την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 59.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών σε χρήμα, δέσμευσης χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και άρσης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{9. Αν η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς τη σύνταξη πράξης εφαρμογής, και η πολεοδομική μελέτη μπορεί να κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και να εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των καθ' ύλην συναρμόδιων υπουργών, είτε κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 είτε σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Σε περίπτωση που η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3, τίθεται προθεσμία 1 έτους από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47 για την κατάρτιση και την υποβολή της. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ως μοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να διαθέσει την απαιτούμενη από την πολεοδομική μελέτη, έκταση για τους δρόμους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε 3 έτη από την έγκριση της πράξης εφαρμογής, όπου αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση του άρθρου 52 της παραγράφου 9, τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε 3 έτη από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση 2 ετών με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Νέα παράταση μέχρι 1 ακόμα έτος μπορεί να χορηγείται: α) σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή β) σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένα απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών, εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε στάδιο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι, εντός της νέας αυτής προθεσμίας, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου ή και μεγαλύτερη, εφόσον απαιτείται, για τους ίδιους λόγους μπορεί να χορηγείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

5. Μετά το άρθρο 55 του νόμου 3982/2011 προστίθεται άρθρο 55Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 55Α: Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις Επιχειρηματικών Πάρκων

 

1. Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός βιομηχανικών περιοχών του νόμου 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011 υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του 80%. Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή συντελείται με τροποποίηση της εγκριτικής για τις ως άνω περιοχές κοινής υπουργικής απόφασης μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των ακινήτων.

 

2. Για γήπεδα ή οικόπεδα, εντός περιοχών βιομηχανικών περιοχών του νόμου 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή τουλάχιστον 10 ετών και τέμνονται από δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, δύναται να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012. Η ζεύξη αυτών εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα.}

 

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις του τρίτου μέρους του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), καθώς και του άρθρου 14 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα νόμο.}

 

7. Στο άρθρο 9 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Κατ' εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως 20 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται:

 

α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1,

β) οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες της περίπτωσης β' του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων,

γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.