Νόμος 4461/17 - Άρθρο 102

Άρθρο 102


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 παράγραφος 5 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το 60% του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.}

 

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 01-01-2017.

 

3. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016) παρατείνεται μέχρι και την 31-10-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017).

 

4. Στο άρθρο 11 του νόμου 3402/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας όλων των βαθμών, καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, υποχρεούνται σε εφημερία στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω επιστήμονες καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη 1)α και 1)β του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014, όπως ισχύει, καταλαμβάνει και το προσωπικό των ειδικοτήτων του πρώτου εδαφίου, που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 01-01-2014.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.