Νόμος 4542/18

Ν4542/2018: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4542/2018: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 95/Α/2018), 01-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα, που υπογράφηκε στη Γενεύη, στις 17-01-2018, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, δύνανται με απόφαση του κατά το νόμο αρμόδιου οργάνου της διοίκησής τους, να παραχωρούν κατά χρήση προς το Υπουργείο Υγείας, άνευ ανταλλάγματος και για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ακίνητα που τους ανήκει η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό άνω του 51%, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη Συμφωνία, που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2.α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπαγεωργίου και της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας για το Νοσοκομείο της Θήρας καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

 

β) Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης πρωτοβάθμιας μόνο Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

 

γ) Τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας από την 1η Δεκεμβρίου του έτους της ανάρτησης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Η υποβολή των αιτημάτων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας γίνεται μέσω των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου για τα νοσοκομεία. Οι λοιποί φορείς της περίπτωσης α' υποβάλλουν απευθείας στο Υπουργείο Υγείας τα αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων από το Φορέα και στην περίπτωση των Νοσοκομείων, απαιτείται, επιπροσθέτως, εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

δ) Ειδικά για την περίπτωση των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, τα αιτήματα για την πρόσληψη από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος άρθρου, επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το επικουρικό προσωπικό της παραγράφου 2 προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Είναι προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας και απόφασης τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Αρμόδιες για την κατάρτιση των καταλόγων της παραγράφου 2, τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, στις οποίες υπάγονται ή στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν οι φορείς της παραγράφου 2 και οι οποίες μετά το πέρας του ελέγχου, προχωρούν στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.

 

β) Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της παραγράφου 3. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 15 ημερών από την έκδοσή της. Ο διενεργούμενος κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έλεγχος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

 

γ) Οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με την περίπτωση β' εκτελούνται άμεσα από τους οικείους φορείς. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει προσληφθεί κατά τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α) Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και σε κάθε σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 έτους και μεγαλύτερο των 2 ετών.

 

β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.

 

γ) Ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού στους φορείς της παραγράφου 2 υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Ταυτόχρονα με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης και κατάταξής τους.}

 

6. Η παράγραφος 7, καθώς και τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 καταργούνται.

 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων της παραγράφου 1, οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν, για το τρέχον έτος, εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6.

 

Άρθρο τέταρτο: Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

 

1. Μετά το άρθρο 22 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α: Πόροι

 

Πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας είναι:

 

α) Η πάγια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση.

 

β) Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί έκαστης σύμβασης που υπογράφεται από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αφορούν στους κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών, το ύψος του οποίου, για κάθε περίπτωση, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών.}

 

2. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λ.π.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας.

 

Οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τις προμήθειες που οι τεχνικές τους προδιαγραφές δεν έχουν ενταχθεί στο ως άνω μητρώο, οι αναθέτουσες αρχές εξακολουθούν να συντάσσουν αυτές, αυτόνομα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.}

 

β) Στο άρθρο 27 του νόμου 4472/2017 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α) Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας είναι αρμοδιότητα των εξής:

 

α)α) Για ποσό άνω των 234.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Υπουργείου Υγείας.

 

β)β) Για ποσό από 45.000 € μέχρι 234.000 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

γ)γ) Για ποσό από 15.000 € μέχρι 45.000 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα.

 

δ)δ) Για ποσό μέχρι 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, του Διοικητή έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα.

 

ε)ε) Ειδικότερα, για ποσό μέχρι 234.000 €, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζεται ακόμη η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός.

 

β) Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, μέχρι τις 31-12-2018.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν με πλήρη, μερική, αποκλειστική ή μη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

5. Στο άρθρο 28 του νόμου 4472/2017 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποιοτικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.}

 

6. Στο άρθρο 30 του νόμου 4472/2017 προστίθεται περίπτωση Γ' ως εξής:

 

{Γ. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και τους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

7. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4472/2017 οι λέξεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών αντικαθίστανται με τις λέξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών.

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε αυτή, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, δύναται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ως μέλη 2 Διευθυντές, Συντονιστές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1 υπάλληλο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και 1 μέλος εκ των Διοικητών ή Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Όσον αφορά στην ΕΣΣΚΠ, μεταβατικά ορίζονται ως μέλη, 3 εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

9. Στο άρθρο 34 του νόμου 4472/2017 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται, μέχρι τις 31-12-2018, τα στρατιωτικά νοσοκομεία της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος.

 

8. Εκκρεμή δικαστήρια και υποθέσεις της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας που αφορούν στους εκκρεμείς διαγωνισμούς της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εκπροσωπούνται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, για όσο διάστημα αυτές θα διαρκέσουν.}

 

10. Στα άρθρα 21 έως 34 του νόμου 4472/2017 όπου έχει τεθεί η φράση Γενικούς Διευθυντές, διαγράφεται και τίθεται η λέξη Διευθυντές.

 

11. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου 4472/2017.

 

Άρθρο πέμπτο: Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης οφειλομένων ποσών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για μεταφορές βαρέως πασχόντων

 

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ' έτος δαπανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργανισμό. Ως μόνο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης ορίζεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία προσδιορίζεται ετησίως το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 067300 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Οι διοικητικές πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση του σκοπού κάλυψης δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών, αναγνωρίζονται ως νομίμως τελεσθείσες.

 

Μετά την εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλών από μεταφορές βαρέως πασχόντων ασθενών, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των ανωτέρω ποσών διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Η ως άνω αποζημίωση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από 01-01-2012 οφειλών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για αερομεταφορές ασθενών, η οποία και θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.}

 

Άρθρο έκτο

 

Προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου Θήρας Η ισχύς των συμβάσεων του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, παρατείνεται, από τη λήξη τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και την υπογραφή των νέων συμβάσεων.

 

Άρθρο έβδομο

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κάθε επικουρικός ιατρός, καθώς και κάθε ιατρός που έχει προσληφθεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Τοπικές Ομάδες Υγείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, δικαιούται έως 15 ημέρες το χρόνο άδεια με αποδοχές για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.}

 

Άρθρο όγδοο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), προστίθεται φράση ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης των στοιχείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ως άνω συστήματος, η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγχεται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ5ΑΒ/ΓΠ/39321/2010 (ΦΕΚ 453/Β/2010) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.}

 

2. Στο άρθρο 4Α του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, διενεργείται από ορκωτούς λογιστές. Η επιλεξιμότητα των δαπανών των ανωτέρω φορέων για τα έτη 2013 έως και 2018 ελέγχεται, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ5ΑΒ/ΓΠ/39321/2010 (ΦΕΚ 453/Β/2010) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.}

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής και Θεσσαλονίκης συστήνεται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. Στους υπόλοιπους Τομείς Ψυχικής Υγείας που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης ανά Περιφερειακή Ενότητα.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) προστίθεται φράση ως εξής:

 

{Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.}

 

Άρθρο ένατο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.