Νόμος 4549/18 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4442/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

 

{6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

 

Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο, σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), για την εγκατάσταση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 11Α του άρθρου 17, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων μετά από έλεγχο.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων με ΚΑΔ 49.50, καθώς και των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 123/Α/2016) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) και του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 36/Α/2016).

 

β) Έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016 απαιτείται στις περιπτώσεις ίδρυσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) ή που λόγω προσθήκης δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α1 ή λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού κατατάσσονται από κατηγορία Β' σε κατηγορία Α1, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.}

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μέχρι την 31-03-2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 7 του νόμου 4442/2016. Από την 01-04-2021 οι εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου λειτουργούν έπειτα από γνωστοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4442/2016.}

 

10. Μετά το άρθρο 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α: Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

 

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή.

 

2. Για τους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο διανομής ή στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίοι εγκαθιστούν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, φορέας ελέγχου της σύνδεσης του εφεδρικού σταθμού είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, αντίστοιχα.

 

Μετά την κατάθεση της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη, πραγματοποιείται έλεγχος των σχεδίων και της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το Δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς και συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία σύνδεσης για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος.

 

4. Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και οι αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που έχουν εκδοθεί δυνάμει του νόμου 2244/1994 και της υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/25131/2009 (ΦΕΚ 2442/Β/2009) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

 

5. Αποφάσεις απαλλαγής από τη λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3.}}

 

2. Η απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Από την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/25131/2009 (ΦΕΚ 2442/Β/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.