Νόμος 4603/19 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. του άρθρου 1 ασκούνται από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του νόμου 2725/1999.

 

2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. έως τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

 

3. α. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 4/2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Η απόσπαση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

β. Με τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

4. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αθλητικές οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον μοναδικό αυτόν σκοπό μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γενική Συνέλευση δεν προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, το αργότερο μέσα σε 4 μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, αναστέλλεται κάθε οικονομική επιχορήγηση του ενδιαφερόμενου σωματείου ή της ενδιαφερόμενης ένωσης ή ομοσπονδίας, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την πάροδο 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναστολή έως 31-12-2020 βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των 4 αιρετών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου και μέσα σε 10 ημέρες από την πάροδο αυτής, η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος συγκαλείται, για τον ίδιο σκοπό, από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου

 

β. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49.

 

6. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και νέων Γενικών Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4172/2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 53, οπότε και καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.