Νόμος 4605/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Όταν στην πολεοδομική μελέτη που εγκρίνεται, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους στάθμευσης του επιχειρηματικού πάρκου, η χωρητικότητά τους υπολογίζεται με βάση τις προβλεπόμενες διαστάσεις και μεγέθη των υπαίθριων ή στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976). Στα κτήρια που ανεγείρονται σε επιχειρηματικό πάρκο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης που επιβάλλεται να κατασκευαστεί για τις ανάγκες του κάθε κτηρίου, υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθμός κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης.

 

Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί στο κλάσμα της επιφάνειας του οικοπέδου που κατασκευάζεται το κτήριο, δια της συνολικής επιφάνειας των οικοπέδων που προκύπτει από την πολεοδομική μελέτη, μετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων και κοινωφελών επιφανειών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για ΒΙΠΕ του νόμου 4458/1965, ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 και Επιχειρηματικά Πάρκα του νόμου 3982/2011 που κατασκευάστηκαν με βάση προϊσχύουσες διατάξεις.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

 

Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου. Επιτρέπεται η διαπίστωση τμηματικής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Στην περίπτωση αυτή, η υλοποίηση, της υλοποίησης και λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις και σε 2 διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του επιχειρηματικού σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4. Η διαπίστωση τμηματικής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη, εφαρμόζεται και στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, εφόσον έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, και δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου για την ανάκλησή τους.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 4302/2014, οι οποίες εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43, ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2, προσμετρώνται οι επιφάνειες όλων των υφισταμένων κτιριακών υποδομών που εξυπηρετούν δραστηριότητες του άρθρου 43.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστημένη η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ή υφίσταται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56, παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηματικού πάρκου ή την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση, τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων, ανταποδοτικά, με τα εισπραττόμενα, δημοτικά τέλη. Κατ' εξαίρεση, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού για την ανάθεση σ' αυτήν μέρους ή του συνόλου των ως άνω υπηρεσιών, με ανάλογη μεταβίβαση των δημοτικών τελών. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών προσδιορίζεται επί συγκεκριμένου πλαισίου παρεχομένων υπηρεσιών που συμφωνείται μεταξύ Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου και οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, με ανοικτή ανταγωνιστική διαδικασία την οποία μπορεί να διενεργεί και η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω συμβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι συμβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά m2 στεγασμένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός επιχειρηματικού πάρκου ή άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση, της παραγράφου 1 του άρθρου 56, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη δραστηριότητα εκτός του επιχειρηματικού πάρκου.

 

Αν, μετά από πρόταση προς τον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την υπογραφή της σύμβασης, αυτή δεν συναφθεί, τότε μέσα σε προθεσμία 3 μηνών ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει διαπιστωτική απόφαση με την οποία το 80% των καταβαλλομένων τελών από τις επιχειρήσεις εντός του οργανωμένου υποδοχέα που εισπράττονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού αποδίδεται στην Εταιρίας Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου ή Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών.

 

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου / Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου αναλαμβάνει να παρέχει, στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηματικού πάρκου ή την άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, τις ως άνω ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Το εναπομείναν 20% των καταβαλλομένων τελών που αποδίδεται στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρείται ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου ή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.}

 

6. Στο άρθρο 59 του νόμου 3982/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τον Φορέα Διαχείρισης ή από επιχειρήσεις ή σωματείο αυτών που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 20% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ του νόμου 4458/1965, ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 και Επιχειρηματικά Πάρκα του νόμου 3982/2011, συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση των προτάσεων τροποποίησης υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Φορέα Διαχείρισης, του πλέον αντιπροσωπευτικού Σωματείου με μέλη τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή ελλείψει αυτού εκπροσώπου τους, καθώς και του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Έργο της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η διατύπωση έκθεσης, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του οποίου συντελείται η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζεται πλαίσιο κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός του επιχειρηματικού πάρκου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις ρυθμίσεις οργάνωσης και διαχείρισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων, τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχων, τα θέματα που διασφαλίζουν την διοικητική αποτελεσματικότητα της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου και εξασφαλίζουν τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για τη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων και τίθεται προθεσμία για την εναρμόνιση όλων των εγκεκριμένων Κανονισμών Λειτουργίας σε αυτό.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι επιχειρήσεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 4302/2014 που μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Αν, μέσα σε 5 έτη από τη μετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο επιχειρηματικό πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε Περιφέρεια της Χώρας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.